Menu Close

(14.26) Học khu có thể đồng ý cung cấp cho con tôi một người để thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết chỉ trong giờ học, nhưng không phải cho các hoạt động sau giờ học hoặc trong khi được đưa đón không?

(14.26) Học khu có thể đồng ý cung cấp cho con tôi một người để thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết chỉ trong giờ học, nhưng không phải cho các hoạt động sau giờ học hoặc trong khi được đưa đón không?

Không. Đối với những học sinh có IEP và chương trình 504, Mục 504 nghiêm cấm phân biệt đối xử với học sinh khuyết tật.  Việc ngăn chặn học sinh khuyết tật tham gia các hoạt động ngoại khóa và phi học thuật (như dịch vụ tư vấn, hoạt động thể chất và giải trí, đưa đón, nhóm sở thích đặc biệt hoặc câu lạc bộ do nhà trường tài trợ, trong hoặc sau giờ học) là một hình thức phân biệt đối xử.  [34 C.F.R. Sec. 104.37.]  Ngoài ra, nếu IEP của học sinh chỉ định bất kỳ loại hoạt động nào trong số này, các dịch vụ liên quan cần thiết để cho phép học sinh tham gia hoạt động đó, chẳng hạn như dịch vụ điều dưỡng, phải được cung cấp để tuân thủ IEP.  [34 C.F.R. Sec. 300.107.]