Menu Close

(14.13) Nếu con tôi nhận được hướng dẫn ở nhà, học khu có thể yêu cầu phụ huynh có mặt trong thời gian hướng dẫn không?

(14.13) Nếu con tôi nhận được hướng dẫn ở nhà, học khu có thể yêu cầu phụ huynh có mặt trong thời gian hướng dẫn không?

Mặc dù không có luật pháp hoặc trường hợp nào của California yêu cầu phụ huynh phải ở nhà trong thời gian hướng dẫn, chính sách như vậy có thể được tán thành cho trẻ dưới 18 tuổi.  Tòa án phúc thẩm liên bang giải quyết thắc mắc này xác định chính sách như vậy không vi phạm Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) hoặc Mục 504.  [Daniel O. v. Missouri State Board of Ed., 210 F.3d 378 (8th Cir. 2000).]