Menu Close

(14.4) Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng con tôi, đang nằm viện ở học khu khác, sẽ nhận được các dịch vụ giáo dục cần thiết trong khi nằm viện?

(14.4) Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng con tôi, đang nằm viện ở học khu khác, sẽ nhận được các dịch vụ giáo dục cần thiết trong khi nằm viện?

Quý vị phải thông báo cho học khu nơi đặt bệnh viện về sự hiện diện của con quý vị ở bệnh viện đó và về nhu cầu của trẻ đối với các dịch vụ giáo dục.  Khi học khu nhận được thông báo đó, trong vòng năm ngày làm việc, học khu phải xác định xem con quý vị có thể nhận được hướng dẫn cá nhân không.  Nếu trẻ có thể nhận được hướng dẫn cá nhân trong bệnh viện, hướng dẫn phải bắt đầu trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi đưa ra quyết định.  Học khu nơi đặt bệnh viện có tùy chọn cung cấp hướng dẫn hoặc ký hợp đồng với học khu trước đây của con quý vị.  [Cal. Ed. Code Sec. 48208(b).]  Nếu con quý vị có thời gian nằm viện ngắn và phải đi lại giữa nhà và bệnh viện ở học khu khác, quý vị nên liên hệ với (các) học khu có trách nhiệm để làm rõ quy trình sắp xếp hướng dẫn.