Menu Close

(14.29) Ngoài hướng dẫn và các dịch vụ liên quan, còn có dịch vụ chuyên môn nào khác dành cho trẻ có IEP do bệnh mãn tính hoặc vấn đề sức khỏe cấp tính không?

(14.29) Ngoài hướng dẫn và các dịch vụ liên quan, còn có dịch vụ chuyên môn nào khác dành cho trẻ có IEP do bệnh mãn tính hoặc vấn đề sức khỏe cấp tính không?

Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo khiếm khuyết sức khỏe khác (OHI), nhóm IEP của trẻ có thể cung cấp các dịch vụ chuyên môn bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(1) Tư vấn cá nhân;

(2) Hướng dẫn tại nhà hoặc tại bệnh viện; và

(3) Các phương pháp hướng dẫn khác sử dụng công nghệ truyền thông tiên tiến.

 [5 C.C.R. Sec. 3051.17(a).]

Ngoài ra, đối với học sinh có tình trạng bệnh lý đã thuyên giảm hoặc ở trạng thái thụ động, nhóm IEP sẽ chỉ định tần suất theo dõi tiến trình giáo dục của học sinh để đảm bảo rằng bệnh không ảnh hưởng đến tiến trình giáo dục của trẻ. [5 C.C.R. Sec. 3051.17(b).]

Khi học sinh gặp phải vấn đề sức khỏe cấp tính khiến trẻ không đến trường trong hơn năm ngày liên tiếp, khi có thông báo của giáo viên lớp học hoặc phụ huynh, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của trường phải đảm bảo rằng nhóm IEP được triệu tập để xác định dịch vụ giáo dục phù hợp. [5 C.C.R. Sec. 3051.17(c).] Nếu gặp phải tình trạng bệnh đặc phát, nhóm IEP phải triệu tập để xem xét các phương tiện thay thế giúp học sinh thể hiện năng lực trong các khóa học bắt buộc để số lần vắng mặt tích lũy không ngăn cản tiến trình giáo dục. [5 C.C.R. Sec. 3051.17(d).]