Menu Close

(14.6) Nếu con tôi hội đủ điều kiện nhận Mục 504 hoặc giáo dục đặc biệt, ai sẽ xác định lượng hướng dẫn và dịch vụ được cung cấp tại nhà hoặc trong bệnh viện?

(14.6) Nếu con tôi hội đủ điều kiện nhận Mục 504 hoặc giáo dục đặc biệt, ai sẽ xác định lượng hướng dẫn và dịch vụ được cung cấp tại nhà hoặc trong bệnh viện?

Nhóm IEP hoặc 504 có quyền đề xuất các dịch vụ vượt quá giới hạn năm giờ mỗi tuần cho học sinh giáo dục thông thường.  Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504, nhóm IEP hoặc 504, bao gồm phụ huynh, sẽ quyết định số giờ hướng dẫn và các dịch vụ giáo dục khác cần thiết để đáp ứng nhu cầu cá nhân của con quý vị. Không thể tự động giả định rằng năm giờ hướng dẫn sẽ đáp ứng nhu cầu riêng của trẻ hoặc đủ để bao gồm tất cả các dịch vụ hướng dẫn và dịch vụ liên quan cần thiết để có được chương trình giáo dục phù hợp. Các đề xuất dịch vụ cho học sinh hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt hoặc 504 phải dựa trên nhu cầu giáo dục riêng của trẻ.

Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504, học khu của quý vị phải cung cấp dịch vụ giáo dục dựa trên các quyền của học sinh và phụ huynh sau đây: 

  • Quyền nhận giáo dục công miễn phí và phù hợp (FAPE) của học sinh;
  • Quyền được thẩm định phù hợp trước khi xác định dịch vụ của học sinh;
  • Quyền nhận giáo dục trong môi trường ít bị hạn chế nhất (least restrictive environment, LRE) của học sinh;
  • Quyền của phụ huynh được tham gia vào việc phát triển chương trình giáo dục cá nhân (individual education program, IEP) cho con mình;
  • Quyền của học sinh và phụ huynh đối với thủ tục khiếu nại pháp lý và/hoặc tuân thủ để giải quyết các bất đồng về việc sắp xếp, dịch vụ hoặc điều chỉnh giáo dục hoặc cáo buộc không tuân thủ luật giáo dục đặc biệt; và
  • Quyền của phụ huynh để giúp xác định và ghi lại các mục tiêu, việc sắp xếp, dịch vụ và điều chỉnh giáo dục của con mình dựa trên nhu cầu cá nhân của trẻ. 

Xem Chương 1, Thông Tin về Quyền và Trách Nhiệm Cơ Bản.