Menu Close

(14.14) Tôi có phải mua bất kỳ thiết bị cần thiết nào, như máy tính hoặc đồ công nghệ khác, nếu con tôi nhận được hướng dẫn tại nhà hay không?

(14.14) Tôi có phải mua bất kỳ thiết bị cần thiết nào, như máy tính hoặc đồ công nghệ khác, nếu con tôi nhận được hướng dẫn tại nhà hay không?

Không. Bất kỳ thiết bị hoặc công nghệ nào cần thiết để giúp con quý vị hưởng lợi từ việc hướng dẫn tại nhà, tiếp cận và đạt được tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung hoặc đảm bảo tiến bộ đối với các mục tiêu trong IEP hoặc 504 của trẻ phải được cung cấp như một phần trong FAPE.  [20 U.S.C. Sec. 1401(9); 34 C.F.R. Secs.  104.33(c)(1) and 300.105.]  Nếu học sinh khuyết tật tạm thời (không phải là học sinh 504 hoặc giáo dục đặc biệt) cần sử dụng thiết bị, quý vị nên lập luận rằng thiết bị phải được học khu cung cấp để tạo điều kiện cho việc hướng dẫn tại nhà theo yêu cầu.  [Cal. Ed. Code Sec. 48206.3.]