Menu Close

(14.15) Nếu con tôi mắc bệnh truyền nhiễm, học khu có thể từ chối cung cấp người hướng dẫn tại nhà hoặc cấm trẻ đi học trên cơ sở có nguy cơ truyền bệnh cho nhân viên hoặc trẻ khác không?

(14.15) Nếu con tôi mắc bệnh truyền nhiễm, học khu có thể từ chối cung cấp người hướng dẫn tại nhà hoặc cấm trẻ đi học trên cơ sở có nguy cơ truyền bệnh cho nhân viên hoặc trẻ khác không?

Theo quy định của tiểu bang, học sinh “đang nhiễm bất kỳ bệnh truyền nhiễm hoặc lây nhiễm nào không được có mặt tại bất kỳ trường công lập nào”.  [5 C.C.R. Sec. 202.]  Tuy nhiên, chính sách của học khu từ chối việc hướng dẫn tại nhà hoặc việc đi học của học sinh mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ truyền bệnh cho người khác sẽ được tòa án kiểm tra kỹ lưỡng.  Ít nhất một tòa án đã cho rằng các yếu tố sau đây phải được xem xét: 

(1) Nguy cơ thực sự về cách truyền bệnh lớn đến mức nào;

(2) Thời hạn của nguy cơ;

(3) Nguy cơ về hậu quả nhiễm bệnh lớn đến mức nào;

(4) Khả năng truyền bệnh; và

(5) Các bước hợp lý có thể thực hiện để giảm nguy cơ bất kỳ.  [Martinez v. School Board of Hillsboro County, 861 F.2d 1502, 1505 (11th Cir. 1988).]