Menu Close

(14.19) Ngoài việc cho dùng thuốc, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác phải được cung cấp cho học sinh có chương trình Mục 504?

(14.19) Ngoài việc cho dùng thuốc, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác phải được cung cấp cho học sinh có chương trình Mục 504?

Học sinh có chương trình 504 có thể nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như hút dịch và đặt ống thông.  Học khu có thể lập luận rằng việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe này vượt xa tính “hợp lý” về nghĩa vụ của mình là cung cấp “điều chỉnh hợp lý”.  OCR đã từ chối tiêu chuẩn “điều chỉnh hợp lý” khi phân tích xem một học khu có cung cấp FAPE theo Mục 504 hay không.  [Letter to Zirkel, 20 IDELR 134 (1993); Madera (CA) Unified School District, 22 IDELR 510 (E.D. Penn. 1995); Bonita (CA) Unified School District, 39 IDELR 8 (W.D. Cal. 2003).]  Phân tích tương tự nên được áp dụng cho một học sinh cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đi học — và đi học trong môi trường ít hạn chế nhất — theo Mục 504.