Menu Close

(14.23) Học khu phải thông báo điều gì khi yêu cầu quý vị đồng ý sử dụng các phúc lợi Medi-Cal hoặc bảo hiểm y tế tư nhân của con quý vị để thanh toán cho dịch vụ liên quan đến giáo dục đặc biệt?

(14.23) Học khu phải thông báo điều gì khi yêu cầu quý vị đồng ý sử dụng các phúc lợi Medi-Cal hoặc bảo hiểm y tế tư nhân của con quý vị để thanh toán cho dịch vụ liên quan đến giáo dục đặc biệt?

Sự chấp thuận của phụ huynh chỉ hợp lệ nếu quý vị đã được thông báo đầy đủ về tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động cần được chấp thuận, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc phương thức giao tiếp khác của quý vị.  Quý vị phải “hiểu và đồng ý” bằng văn bản.  Quý vị nên hiểu rằng việc chấp thuận là tự nguyện và có thể thu hồi bất cứ lúc nào.  [34 C.F.R. Secs. 300.154(d)(2)(iv)(A), (e), & 300.9.]

Đối với trẻ có cả bảo hiểm Medi-Cal và bảo hiểm tư nhân, phụ huynh phải được thông báo rằng việc sử dụng Medi-Cal của trẻ có thể dẫn đến chương trình Medi-Cal bắt đầu yêu cầu bồi thường của bên thứ ba từ bảo hiểm tư nhân của trẻ. Việc này có thể sử dụng hết giới hạn bảo hiểm tư nhân trọn đời hoặc giới hạn bảo hiểm trọn đời cho một dịch vụ hoặc điều trị cụ thể.