Menu Close

(14.24) Nếu tôi đồng ý cho học khu sử dụng Medi-Cal hoặc bảo hiểm tư nhân của con tôi để thanh toán cho dịch vụ liên quan đến giáo dục đặc biệt, tôi có thể thu hồi sự đồng ý không?

(14.24) Nếu tôi đồng ý cho học khu sử dụng Medi-Cal hoặc bảo hiểm tư nhân của con tôi để thanh toán cho dịch vụ liên quan đến giáo dục đặc biệt, tôi có thể thu hồi sự đồng ý không?

Đối với các dịch vụ chưa được cung cấp, quý vị có thể thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào.  Ngoài ra, luật quy định rằng mỗi lần học khu tìm cách tiếp cận Medi-Cal hoặc bảo hiểm tư nhân của con quý vị cho mục đích này, thì phải có sự đồng ý của quý vị.  Đối với các dịch vụ đã được cung cấp, quý vị không thể thu hồi sự đồng ý của mình.  [34 C.F.R. Secs. 300.154(d)(2)(iv)(A) & (e)(2).]