Menu Close

(14.11) Nếu con tôi hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt do tình trạng sức khỏe, điều này có ảnh hưởng đến khả năng vào đại học của trẻ không?

(14.11) Nếu con tôi hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt do tình trạng sức khỏe, điều này có ảnh hưởng đến khả năng vào đại học của trẻ không?

Không. Theo Mục 504 và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA), các trường đại học và cao đẳng không thể phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật bằng cách từ chối chấp nhận cá nhân hội đủ điều kiện nhập học.  [42 U.S.C. Sec. 12182(b)(1)(A)(i); 34 C.F.R. Sec. 104.42(a).]  

Việc có được IEP hoặc chương trình 504 sẽ rất hữu ích để chứng minh khả năng hội đủ điều kiện của con quý vị theo Mục 504 ở cấp sau trung học và để xác định các dịch vụ và điều chỉnh mà trẻ có thể cần.  Đảm bảo con quý vị học những bài cần thiết trong các lĩnh vực chủ đề bắt buộc và các khóa học dự bị đại học, nếu phù hợp, để có được bằng tốt nghiệp trung học.  Con quý vị cũng phải vượt qua mọi bài kiểm tra trình độ bắt buộc hoặc kỳ thi tốt nghiệp.  Xem Chương 11, Thông Tin về Thẩm Định Toàn Học Khu/Yêu Cầu Tốt Nghiệp.  Đảm bảo rằng việc xác định, chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt của con quý vị không dẫn đến việc trẻ bị đặt vào “lộ trình” hướng đến nhận chứng chỉ hoàn thành thay vì bằng tốt nghiệp.

Bắt đầu từ 16 tuổi hoặc sớm hơn, IEP của con quý vị phải bao gồm các mục tiêu sau trung học phù hợp, có thể đo lường được dựa trên các thẩm định chuyển tiếp phù hợp với lứa tuổi liên quan đến đào tạo, giáo dục, việc làm và kỹ năng sống độc lập, khi phù hợp.  IEP cũng phải có phần kê khai về các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết trong đó tập trung vào các khóa học của con quý vị (chẳng hạn như tham gia các khóa học nâng cao hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp).  [Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(8).]  Nếu mục tiêu giáo dục sau trung học của con quý vị là nhập học vào trường cao đẳng hoặc đại học, thì IEP nên nêu rõ các yêu cầu cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp và các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết để hỗ trợ trẻ đạt được mục tiêu đó.  Xem Chương 10, Thông Tin về Chuyển Tiếp và Giáo Dục Nghề Nghiệp.