Menu Close

(14.27) Nếu người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con tôi vắng mặt, con tôi có phải nghỉ học không?

(14.27) Nếu người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con tôi vắng mặt, con tôi có phải nghỉ học không?

Không. Tuy nhiên, nhóm IEP của con quý vị phải giải quyết nhu cầu và dịch vụ này.  Người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con quý vị rất quan trọng đối với khả năng trẻ có thể đi học và hưởng lợi từ phần còn lại của chương trình giáo dục. Khi người đó vắng mặt, chương trình của con quý vị có thể không được thực hiện.  Do đó, quý vị nên đề nghị phát triển và bao gồm một số loại hệ thống dự phòng trong IEP hoặc chương trình Mục 504 của con quý vị cho thời điểm nhà cung cấp vắng mặt.  Tối thiểu, chương trình dự phòng nên nêu rõ nghĩa vụ của nhà cung cấp phải thông báo kịp thời cho học khu về sự vắng mặt, để học khu có thể sắp xếp nhà cung cấp thay thế đủ điều kiện đã được đào tạo trước đó.