Menu Close

(14.5) Nếu con tôi không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504, trẻ sẽ nhận được bao nhiêu hướng dẫn cá nhân?

(14.5) Nếu con tôi không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504, trẻ sẽ nhận được bao nhiêu hướng dẫn cá nhân?

Để tính toán việc học trung bình hàng ngày cho học sinh khuyết tật tạm thời, luật của California yêu cầu mỗi “giờ đồng hồ” thời gian giảng dạy dành cho hướng dẫn cá nhân được tính là một ngày học.  Nói cách khác, để nhận được toàn bộ kinh phí của tiểu bang cho một ngày học, học khu chỉ cần cung cấp một giờ hướng dẫn cho học sinh đó. Luật cũng nói rằng không học sinh nào có thể nhận hơn năm ngày học mỗi tuần.  [Cal. Ed. Code Sec. 48206.3(c).]  Vì vậy, học khu cung cấp cho học sinh khuyết tật tạm thời một giờ hướng dẫn mỗi ngày trong khi trẻ đang hồi phục ở nhà hoặc cho đến khi trẻ có thể trở lại trường học. Không có luật nào yêu cầu học khu phải cung cấp đủ hướng dẫn cá nhân cho mỗi học sinh khuyết tật tạm thời để giúp trẻ duy trì tất cả các khóa học và điểm số hiện tại của mình.