Menu Close

(14.18) Ngoài việc cho dùng thuốc, học sinh giáo dục đặc biệt có được hưởng dịch vụ điều dưỡng phức tạp hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trong khi ở trường với chi phí của học khu không?

(14.18) Ngoài việc cho dùng thuốc, học sinh giáo dục đặc biệt có được hưởng dịch vụ điều dưỡng phức tạp hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trong khi ở trường với chi phí của học khu không?

Có.  Tòa Án Tối Cao đã xác định rằng, theo luật giáo dục đặc biệt, các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng liên tục, phức tạp được coi là “dịch vụ liên quan” — chứ không phải “dịch vụ y tế” — nếu cần thiết để đảm bảo rằng học sinh có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đáng kể được tiếp cận với trường công lập và được hòa nhập với học sinh không khuyết tật. Học khu chịu trách nhiệm cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được cung cấp bởi y tá thay vì các dịch vụ y tế được cung cấp bởi bác sĩ.  [Cedar Rapids Community School District v. Garret F., 526 U.S. 66, 71 (1999).] Luật tiểu bang cũng khẳng định quyền đến trường học với dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí của học khu.  [Cal. Ed. Code Sec. 49423.5(f).]  Học khu không thể từ chối cung cấp dịch vụ điều dưỡng hoặc từ chối việc đi học dựa trên chi phí.  

Các quy định giáo dục đặc biệt của liên bang làm rõ rằng các dịch vụ y tế duy nhất mà học khu phải cung cấp là dành cho mục đích chẩn đoán và đánh giá.  [34 C.F.R. Sec. 300,34(a).]   “Dịch vụ y tế” có nghĩa là “các dịch vụ được cung cấp bởi bác sĩ được cấp phép để xác định xem khuyết tật có liên quan về mặt y tế của trẻ có dẫn đến nhu cầu của trẻ về giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan hay không”.  [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(5).]