Menu Close

(14.22) Học khu có thể đề xuất tôi sử dụng bảo hiểm tư nhân của gia đình mình để thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà con tôi cần trong ngày học không?

(14.22) Học khu có thể đề xuất tôi sử dụng bảo hiểm tư nhân của gia đình mình để thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà con tôi cần trong ngày học không?

Học khu chỉ có thể sử dụng phúc lợi bảo hiểm y tế tư nhân cho mục đích này nếu phụ huynh đồng ý và chỉ khi học khu thông báo với quý vị rằng việc quý vị từ chối chấp thuận không có nghĩa là học khu được miễn trách nhiệm cung cấp tất cả các dịch vụ mà trẻ cần và miễn phí cho gia đình.  [34 C.F.R. Sec. 300.154(e).]