Menu Close

(14.17) Con tôi có thể tự dùng thuốc mà không cần sự tham gia của nhân viên học khu không?

(14.17) Con tôi có thể tự dùng thuốc mà không cần sự tham gia của nhân viên học khu không?

Có.  Học sinh tham gia giáo dục đặc biệt hoặc chương trình Mục 504 có quyền tự dùng thuốc nếu chương trình cá nhân của trẻ yêu cầu.  [5 C.C.R. Sec. 610(d).] 

Tuy nhiên, học sinh giáo dục thông thường cũng có thể tự dùng thuốc. Miễn là học khu nhận được một số tuyên bố bằng văn bản nhất định từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị và từ quý vị, trẻ có thể tự mang theo và tự dùng thuốc theo toa epinephrine tiêm tự động hoặc thuốc hít hen suyễn đối với bệnh hen suyễn.  Tuyên bố của bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật của học sinh sẽ bao gồm tên, phương pháp, liều lượng và lịch trình thời gian dùng thuốc.  Quý vị sẽ được yêu cầu chấp thuận bằng văn bản rằng con quý vị có thể tự dùng thuốc và nhân viên nhà trường có thể liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ.  Ngoài ra, học khu có thể cung cấp dụng cụ tiêm tự động epinephrine cho nhân viên được đào tạo để cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho những người gặp phải phản ứng phản vệ.  [Cal. Ed. Code Sec. 49414(a).] 

Ngoài ra, nếu con quý vị bị tiểu đường và có thể tự kiểm tra và theo dõi mức đường huyết, trẻ sẽ được phép kiểm tra mức đường huyết của mình và tự chăm sóc tiểu đường ở trường, theo yêu cầu bằng văn bản của quý vị.  Việc này có thể diễn ra trong lớp học hoặc bất kỳ khu vực nào khác trong trường, trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nhà trường và (theo yêu cầu cụ thể của quý vị) ở một địa điểm riêng tư.  Quý vị cũng sẽ cần phải cung cấp ủy quyền từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ. [Cal. Ed. Code Sec. 49414,5(c).]

Quý vị cũng cần cung cấp giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý (từ bỏ) trong trường hợp con quý vị gặp phải phản ứng bất lợi từ việc tự dùng thuốc.  [Cal. Ed. Code Secs. 49423(b)(2) & 49423.1(b)(2).]  Giấy miễn trừ chung khỏi trách nhiệm dân sự sẽ không bảo vệ học khu khỏi trách nhiệm đối với các thương tổn do sơ suất của nhân viên.  Bất kỳ tài liệu nào mô tả dịch vụ chăm sóc sức khỏe cụ thể liên quan đến nhân viên nhà trường phải rất rõ ràng về cách thức thực hiện dịch vụ này. 

Học khu có thể cung cấp nhân viên tình nguyện trong trường được đào tạo về hỗ trợ y tế khẩn cấp cho học sinh mắc bệnh tiểu đường bị hạ đường huyết nặng.  [Cal. Ed. Code Sec. 49414.5(a).]  Không có yêu cầu rằng phải có người tình nguyện tham gia đào tạo này.  Bản sao của Tư Vấn Pháp Lý của Sở Giáo Dục California (California Department of Education, CDE), Mẫu Chương Trình 504 và Mẫu Chương Trình Quản Lý Y Tế Bệnh Tiểu Đường có sẵn tại www.dredf.org/diabetes.