Menu Close

(14.12) Do sự vắng mặt hoặc các vấn đề học tập liên quan đến tình trạng hoặc điều trị của trẻ, học khu nói rằng con tôi nên được ghi danh vào các khóa học giáo dục phổ thông cơ bản và họ không có nghĩa vụ phải cung cấp điều chỉnh trong các lớp học danh dự hoặc nâng cao (advanced placement, AP). Điều này có đúng không?

(14.12) Do sự vắng mặt hoặc các vấn đề học tập liên quan đến tình trạng hoặc điều trị của trẻ, học khu nói rằng con tôi nên được ghi danh vào các khóa học giáo dục phổ thông cơ bản và họ không có nghĩa vụ phải cung cấp điều chỉnh trong các lớp học danh dự hoặc nâng cao (advanced placement, AP). Điều này có đúng không?

Không. Học khu phải cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504 dựa trên các nhu cầu đặc biệt của con quý vị, bao gồm nhu cầu về sức khỏe và học thuật.  Nếu con quý vị đang theo học lớp học danh dự hoặc AP, học khu phải cung cấp hỗ trợ giáo dục và điều chỉnh phù hợp để trẻ được giáo dục trong môi trường ít hạn chế nhất.  Xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.  Nếu có sự bất đồng về việc điều chỉnh, hỗ trợ hoặc xếp lớp phù hợp trong lớp học danh dự hoặc AP, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý.  Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ

Ngoài ra, Mục 504 bảo vệ cả học sinh giáo dục đặc biệt và những học sinh trong chương trình 504 khỏi sự phân biệt đối xử trong các chương trình nhận hỗ trợ tài chính của liên bang.  Các chương trình đó bao gồm cả lớp học danh dự và AP.  Phân biệt đối xử bị cấm trong bất kỳ hỗ trợ, lợi ích hoặc dịch vụ được cung cấp bởi trường công lập.  [34 C.F.R. Sec. 104.4(b)(1).]  Đối với một hoạt động nhất định, học khu phải cung cấp hỗ trợ và dịch vụ liên quan để đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật đầy đủ như nhu cầu của học sinh không khuyết tật.  [34 C.F.R. Sec. 104.33(b)(1).] 

Mặc dù học khu không thể từ chối dịch vụ hoặc điều chỉnh cho học sinh trong lớp học danh dự hoặc AP theo Mục 504, việc tham gia lớp học AP hoặc danh dự có thể đồng nghĩa với việc học sinh không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt.