Menu Close

(14.20) Nếu con tôi là học sinh giáo dục đặc biệt, khi nào thì “dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên môn” có thể được cung cấp bởi một người không phải y tá?

(14.20) Nếu con tôi là học sinh giáo dục đặc biệt, khi nào thì “dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên môn” có thể được cung cấp bởi một người không phải y tá?

Theo luật tiểu bang, “dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên môn” bao gồm đặt ống thông, cho ăn bằng ống thông dạ dày, hút dịch hoặc các dịch vụ khác cần đào tạo liên quan đến y tế.  [Cal. Ed. Code Sec. 49423,5(d).]  Các dịch vụ này thường được cung cấp bởi y tá của trường, nhưng cũng có thể được cung cấp bởi các nhân viên khác của trường nếu tất cả các điều kiện sau đây được đáp ứng:

 • Nhân viên được đào tạo trong việc cung cấp dịch vụ;
 • Nhân viên phải có năng lực trong hồi sức tim phổi cơ bản và am hiểu về các nguồn lực y tế khẩn cấp có sẵn trong cộng đồng;
 • Nhân viên được giám sát bởi y tá hoặc bác sĩ nhà trường;
 • Dịch vụ được xác định bởi y tá nhà hoặc bác sĩ trường, có tham khảo với bác sĩ của học sinh, về tất cả những điều sau đây:
  • Là dịch vụ thường lệ cho học sinh,
  • Tạo ra ít tác hại tiềm tàng cho học sinh,
  • Được thực hiện với kết quả có thể dự đoán được, như được xác định bởi IEP của học sinh và
  • Không yêu cầu có đánh giá điều dưỡng, giải thích hoặc ra quyết định bởi nhân viên nhà trường.  [Cal. Ed. Code Secs. 49423.5(a)(2)(A)-(D).]

Sự giám sát nhân viên có thể tiến hành “tức thời” (hiện tại), “trực tiếp” (y tá nhà trường hoặc bác sĩ trong cùng tòa nhà và sẵn sàng tư vấn hoặc hỗ trợ) hoặc “gián tiếp” (y tá hoặc bác sĩ sẵn sàng hỗ trợ qua phương tiện điện tử để cung cấp bất kỳ hướng dẫn, tư vấn hoặc tham khảo cần thiết).  [5 C.C.R. Sec. 3051.12(b)(1)(D).]  Nếu sự giám sát phù hợp rất quan trọng đối với dịch vụ, hãy đảm bảo thảo luận vấn đề này với bác sĩ của học sinh và cung cấp tài liệu cho nhóm IEP nếu cần. 

Học Khu có thể nhấn mạnh rằng một dịch vụ yêu cầu một số mức độ “thẩm định điều dưỡng, giải thích hoặc ra quyết định” mà bất kỳ ai khác ngoài y tá không thể cung cấp.  Nếu quý vị lo lắng liệu có cần y tá hoặc nhân viên khác của trường để cung cấp dịch vụ này không — hoặc con quý vị có thể cần theo học ở trường khác có y tá tại chỗ — đây là những vấn đề cần thảo luận với bác sĩ và nhóm IEP.  Việc xác định liệu một dịch vụ có yêu cầu thẩm định điều dưỡng, giải thích hoặc ra quyết định hay không phải được đưa ra khi tham khảo ý kiến bác sĩ của trẻ.  [Cal. Ed. Code Sec. 49423,5(a)(2).]  Nếu có sự bất đồng, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý.  Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ