Menu Close

(3.11) Con tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ứng xử/hành vi, chẳng hạn như rối loạn thách thức chống đối. Trẻ có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không?

(3.11) Con tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ứng xử/hành vi, chẳng hạn như rối loạn thách thức chống đối. Trẻ có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không?

Một chứng rối loạn ứng xử hoặc hành vi hoặc Rối Loạn Thách Thức Chống Đối không phải là một trong các danh mục hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, học sinh vẫn có thể đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo các danh mục hội đủ điều kiện như khuyết tật học tập cụ thể (specific learning disability, SLD), rối loạn cảm xúc (emotional disturbance, ED) hoặc theo danh mục Khiếm khuyết sức khỏe khác (Other health impairment, OHI) như Rối Loạn Thiếu Tập Trung (Attention Deficit Disorder, ADD) hoặc Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý (Attention Deficit Hyperactivity Disorde, ADHD). Do đó, nếu học sinh có vấn đề nghiêm trọng hoặc kéo dài về hành vi, cần thực hiện thẩm định về tất cả các lĩnh vực liên quan đến khuyết tật nghi ngờ ở học sinh để xác định xem học sinh có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt hay không. Nếu học sinh không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, nên tiến hành tìm hiểu chương trình Mục 504.  Phòng Dân Quyền Hoa Kỳ (U.S. Office for Civil Rights, OCR) tại California đã ra quy định cụ thể rằng các trường phải triệu tập một nhóm thẩm định viên để xem xét đưa ra quyết định về khả năng hội đủ điều kiện theo Mục 504 cho trẻ em mắc các chứng rối loạn như ADD/ADHD và rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngay cả khi trẻ không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt. [Manteca Unified School District, 30 IDELR 544, 1998.]