Menu Close

(3.6) Các tiêu chí để đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt trên cơ sở khuyết tật thể chất là gì?

(3.6) Các tiêu chí để đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt trên cơ sở khuyết tật thể chất là gì?

Theo luật của California, trẻ bị “khiếm khuyết hình thể nghiêm trọng” hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt. Khiếm khuyết hình thể nghiêm trọng là một tình trạng gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập của học sinh và tình trạng này bao gồm những trường hợp gây ra bởi bất thường bẩm sinh, khiếm khuyết do bệnh tật (ví dụ: viêm tủy xám, bệnh lao xương) và khiếm khuyết do các nguyên nhân khác (ví dụ như tình trạng bại não, cắt cụt, gãy xương hoặc bỏng gây ra tình trạng co rút ngắn). [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(8).] [5 C.C.R. Sec. 3030(b)(8).]