Menu Close

(3.26) Học khu có thể giới hạn các dịch vụ mà con tôi nhận được dựa trên khuyết tật của trẻ không?

(3.26) Học khu có thể giới hạn các dịch vụ mà con tôi nhận được dựa trên khuyết tật của trẻ không?

Trường học không thể đưa ra giả định rằng một số khuyết tật nhất định chỉ ảnh hưởng đến học sinh theo một số cách. Ví dụ: giới hạn các dịch vụ cho học sinh có khiếm khuyết hình thể chỉ ở giáo dục thể chất có sửa đổi. Các khuyết tật khác nhau về mức độ và cách tác động đến các cá nhân. Quyết định về các dịch vụ giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan phải được đưa ra dựa trên nhu cầu cụ thể của từng học sinh. [34 C.F.R. Secs. 300.39 & 300.320(a)(2)(i)(A); Cal. Ed. Code Secs. 56031(a) & 56345(a)(2)(A).]  Xác định các dịch vụ và sắp xếp cần thiết cho mỗi trẻ khuyết tật để nhận được chương trình giáo dục công lập phù hợp, miễn phí phải dựa trên nhu cầu đặc biệt của trẻ, chứ không phải khuyết tật của trẻ. [34 C.F.R. Secs. 300.39 & 300.324(a).]