Menu Close

(3.24) Nếu học sinh chỉ hội đủ điều kiện nhận dịch vụ theo Mục 504, trẻ có thể nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

(3.24) Nếu học sinh chỉ hội đủ điều kiện nhận dịch vụ theo Mục 504, trẻ có thể nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

Có. Bản Ghi Nhớ OCR viết ngày 29 tháng Tư năm 1993 giải đáp câu hỏi này: Liệu trẻ…có khuyết tật theo định nghĩa trong Mục 504 nhưng không phải theo IDEA có được nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

Có.  Nếu trẻ…được phát hiện có khuyết tật theo định nghĩa trong Mục 504, trẻ sẽ được nhận bất kỳ dịch vụ giáo dục đặc biệt nào mà nhóm xếp lớp xác định là cần thiết. [19 IDELR 876.]

Các học khu thường không biết về giải thích pháp lý OCR này. Nếu quý vị cho rằng con quý vị cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt để nhận được FAPE, hãy thông báo với nhóm lập kế hoạch 504 về bản ghi nhớ ở trên trước cuộc họp.