Menu Close

(3.19) Học sinh năng khiếu có thể bị từ chối về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt dành cho khuyết tật học tập cụ thể chỉ căn cứ vào trí thông minh không?

(3.19) Học sinh năng khiếu có thể bị từ chối về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt dành cho khuyết tật học tập cụ thể chỉ căn cứ vào trí thông minh không?

Không. Thư Giải Thích Của Văn Phòng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, viết ngày 14 tháng Một năm 1992, có nêu:

Phần B cũng như các quy định trong phần B đều không quy định bất kỳ  sự loại trừ nào căn cứ trên mức độ trí thông minh để xác định khả năng hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ trong Phần B…Tất cả trẻ em, ngoại trừ những trẻ bị loại trừ đặc biệt trong các quy định, bất kể IQ là bao nhiêu, đều hội đủ điều kiện được cân nhắc là bị khuyết tật học tập cụ thể nếu trẻ đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện…

[18 IDELR 683.]

Hơn nữa, các học khu không được từ chối thẩm định về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt chỉ dựa trên điểm đạt. Điểm chỉ là một chỉ báo về tác động giáo dục do khuyết tật của học sinh gây ra cho chức năng học tập của trẻ.