Menu Close

(3.3) Quận (hoặc học khu) có chương trình dành cho trẻ em điếc/mù. Con tôi thực sự bị cả điếc và mù mới hội đủ điều kiện tham gia chương trình phải không?

(3.3) Quận (hoặc học khu) có chương trình dành cho trẻ em điếc/mù. Con tôi thực sự bị cả điếc và mù mới hội đủ điều kiện tham gia chương trình phải không?

Không. Nếu con quý vị bị cả khiếm thính lẫn khiếm thị – hai tình trạng mà đi cùng nhau sẽ gây ra các vấn đề rất nghiêm trọng về giao tiếp, phát triển và học tập mà không thể giải quyết bằng một chương trình dành cho trẻ chỉ khiếm thính hoặc chỉ khiếm thị – thì vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(2); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(2).] Mặt khác, nếu có thể phục vụ trẻ bị cả khiếm thính lẫn khiếm thị một cách thích hợp trong chương trình dành cho trẻ em chỉ bị một trong hai tình trạng này, thì trẻ không cần phải được đưa vào chương trình dành cho trẻ bị cả hai tình trạng.