Menu Close

(3.25) Con tôi được lên lớp theo trình tự bình thường. Trẻ vẫn có thể đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt chứ?

(3.25) Con tôi được lên lớp theo trình tự bình thường. Trẻ vẫn có thể đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt chứ?

Có. Miễn là trẻ đáp ứng một trong những danh mục về khả năng hội đủ điều kiện và cần giáo dục đặc biệt, việc trẻ được lên lớp theo trình tự bình thường mà không cần giáo dục đặc biệt không có nghĩa là trẻ không được hưởng chương trình giáo dục đặc biệt công lập phù hợp, miễn phí. [34 C.F.R. Sec. 300.111(c)(1).]