Menu Close

(3.9) Điểm IQ có phải là cơ sở duy nhất cho khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt dựa trên khuyết tật trí tuệ không?

(3.9) Điểm IQ có phải là cơ sở duy nhất cho khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt dựa trên khuyết tật trí tuệ không?

Không. Để hội đủ điều kiện theo danh mục này, học sinh phải thể hiện:

          (1) Khiếm khuyết về hành vi thích ứng (tức là khả năng của trẻ trong việc làm tốt hoạt động phù hợp với lứa tuổi cùng những người khác) và

(2) Có năng lực trí tuệ tổng thể dưới mức trung bình đáng kể. 

Cả hai biểu hiện này phải đã bộc lộ trong thời kỳ phát triển và gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập hiện tại của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(6); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(6).] Hành vi thích ứng có nghĩa là hành vi phù hợp với lứa tuổi cho phép học sinh có thể sống độc lập, làm thành công mọi hoạt động sinh hoạt thường nhật và tương tác phù hợp với người khác.

Vì vụ kiện Larry P. vs Riles, Sở Giáo Dục Tiểu Bang California (California State Department of Education, CDE) đã cấm các học khu sử dụng các bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn hóa để xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt ở tất cả học sinh người Mỹ gốc Phi. Do đó, các học khu nên sử dụng những phương pháp thẩm định thay thế để tránh việc sử dụng điểm IQ làm thước đo xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt ở học sinh người Mỹ gốc Phi. Xem Chương 2, Thông Tin về Các Đánh Giá/Thẩm Định.