Menu Close

(3.5) Học khu cung cấp dịch vụ cho học sinh khiếm thị. Quy định này có chỉ áp dụng cho những học sinh thực sự bị mù không?

(3.5) Học khu cung cấp dịch vụ cho học sinh khiếm thị. Quy định này có chỉ áp dụng cho những học sinh thực sự bị mù không?

Không.“Khiếm thị bao gồm cả mù lòa” có nghĩa là một tình trạng suy giảm thị lực, ngay cả khi có công cụ điều chỉnh hỗ trợ, gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập của trẻ. Thuật ngữ này bao hàm cả trường hợp mất thị lực một phần và mất thị lực hoàn toàn. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(13); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(13).]