Menu Close

(3.22) Nếu gia đình tôi chuyển đến một học khu mới thì học khu mới có cần xác định lại khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt của con tôi nữa không?

(3.22) Nếu gia đình tôi chuyển đến một học khu mới thì học khu mới có cần xác định lại khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt của con tôi nữa không?

Không. Bất cứ khi nào học sinh chuyển đến một học khu từ một học khu khác tại California không hoạt động theo cùng một chương trình địa phương trong cùng năm học đó, học khu mới này phải đảm bảo rằng học sinh ngay lập tức được cung cấp các dịch vụ tương đương với các dịch vụ được cung cấp trong IEP đã được phê duyệt trước đó từ học khu cũ, sau khi tham khảo ý kiến của phụ huynh, trong thời hạn không vượt quá 30 ngày.

Trong vòng 30 ngày, học khu mới phải thông qua IEP đã được phê duyệt trước đó hoặc phát triển, thông qua và triển khai IEP mới. Trường mới này phải thực hiện các bước hợp lý để kịp thời có được học bạ từ trường cũ của học sinh nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển trường của học sinh  [Cal. Ed. Code Secs. 56325(a)(1) & (b)(1).]

Bất cứ khi nào học sinh chuyển đến một học khu từ một học khu khác tại California hoạt động theo cùng chương trình địa phương trong cùng năm học đó, học khu mới này sẽ phải tiếp tục, không được trì hoãn, cung cấp cho học sinh các dịch vụ tương đương với những dịch vụ được cung cấp trong IEP đã được phê duyệt hiện tại từ học khu cũ trừ trường hợp phụ huynh và học khu nhất trí phát triển, thông qua và triển khai IEP mới, phù hợp với luật của liên bang và tiểu bang. [Cal. Ed. Code Sec. 56325 (a)(2).]

Bất cứ khi nào học sinh chuyển đến một học khu từ một học khu khác nằm ngoài California trong cùng năm học đó, học khu mới sẽ phải cung cấp cho học sinh giáo dục công phù hợp, miễn phí, bao gồm các dịch vụ tương đương với những dịch vụ được mô tả trong IEP đã được phê duyệt trước đó, sau khi tham khảo ý kiến phụ huynh, cho đến khi học khu này tiến hành thẩm định, nếu được học khu này cho là cần thiết, phát triển IEP mới, phù hợp với luật liên bang và tiểu bang. [Cal. Ed. Code Sec. 56325 (a)(3).]