Menu Close

(3.16) Nhóm IEP sử dụng thêm tiêu chí hội đủ điều nào để xác định được liệu trẻ có bị khuyết tật học tập cụ thể không?

(3.16) Nhóm IEP sử dụng thêm tiêu chí hội đủ điều nào để xác định được liệu trẻ có bị khuyết tật học tập cụ thể không?

Học khu sử dụng mô hình thẩm định RTI và/hoặc quy trình thẩm định sự cách biệt rất lớn có thể phát hiện được học sinh bị khuyết tật học tập cụ thể nếu mô hình này cho thấy học sinh không đạt đủ thành tích đúng lứa tuổi của trẻ hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn cấp lớp được Tiểu Bang phê duyệt trong một hoặc nhiều lĩnh vực sau, kể cả khi học sinh đó được đi học và hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi của mình hay theo mức điểm do Tiểu Bang phê duyệt: biểu đạt bằng lời nói, nghe hiểu, biểu đạt bằng văn bản, kỹ năng đọc cơ bản, kỹ năng đọc trôi chảy, đọc hiểu, tính toán toán học và giải toán. 

IEP phải phát hiện rằng:

(1)  Học sinh không tiến bộ đủ để đáp ứng các tiêu chuẩn theo lứa tuổi hay cấp lớp được Tiểu Bang phê duyệt trong một hoặc nhiều lĩnh vực học tập được liệt kê trên đây căn cứ trên cách học sinh này phản ứng với sự can thiệp dựa trên nghiên cứu, khoa học (Response to Intervention, RTI); hoặc

(2) Học sinh biểu hiện một kiểu ưu điểm và nhược điểm trong năng lực, thành tích hoặc cả hai, so với các tiêu chuẩn theo lứa tuổi hay cấp lớp được Tiểu Bang phê duyệt hay sự phát triển trí tuệ được xác định, bởi những người sẽ đưa ra quyết định về khả năng hội đủ điều kiện khuyết tật học tập cụ thể, là có liên quan đến việc quyết định học sinh đó có bị khuyết tật học tập cụ thể hay không thông qua việc sử dụng những sự thẩm định tuân thủ các yêu cầu trong luật giáo dục đặc biệt của liên bang để đánh giá học sinh VÀ

(3) Các phát hiện về thành tích không đủ bất chấp việc học sinh được đi học và hướng dẫn phù hợp cũng như là về sự thiếu tiến bộ trong phản ứng đối với sự can thiệp dựa trên nghiên cứu, khoa học trình bày trên đây cơ bản không phải là kết quả của khuyết tật thị giác, thính giác hay vận động, khuyết tật trí tuệ, rối loạn cảm xúc, các yếu tố văn hóa, bất lợi của môi trường và kinh tế hay trình độ tiếng Anh hạn chế.

Để đảm bảo rằng tình trạng thành tích chưa đạt mô tả trên đây không xuất phát từ sự thiếu hụt hướng dẫn phù hợp trong môn đọc hay môn toán, những người đưa ra quyết định khả năng hội đủ điều kiện về khuyết tật học tập phải xác định được rằng trước khi trẻ được giới thiệu thẩm định để nhận giáo dục đặc biệt, trẻ đã được nhận hướng dẫn thích đáng trong giáo dục thông thường bởi người có đủ trình độ. Phải có tài liệu về các cuộc thẩm định thành tích liên tục ở những quãng thời gian hợp lý để phản ánh sự thẩm định chính thức về tiến bộ của học sinh trong quá trình hướng dẫn và tài liệu này được cung cấp cho phụ huynh của học sinh.

Cuối cùng, để xác định học sinh có bị khuyết tật học tập cụ thể hay không, học khu phải quan sát học sinh trong môi trường học tập của trẻ, trong hoàn cảnh lớp học thông thường. Nếu trẻ chưa đến tuổi đi học hoặc đã ra trường, trẻ phải được quan sát bởi một người có đủ trình độ trong môi trường thích hợp với độ tuổi.

Kể cả khi sử dụng phương pháp thẩm định RTI, học khu vẫn phải tuân theo tất cả yêu cầu đánh giá của liên bang và tiểu bang.

[34 C.F.R. Sec. 300.309(a)(2)(i); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(10)(C).]