Menu Close

(3.27) Con tôi hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo một trong những danh mục về khả năng hội đủ điều kiện nhưng trẻ còn có vấn đề khác ảnh hưởng đến việc học tập. Học khu có phải giải quyết những nhu cầu học tập khác này không?

(3.27) Con tôi hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo một trong những danh mục về khả năng hội đủ điều kiện nhưng trẻ còn có vấn đề khác ảnh hưởng đến việc học tập. Học khu có phải giải quyết những nhu cầu học tập khác này không?

Có. Luật pháp liên bang yêu cầu học khu đánh giá tất cả các lĩnh vực liên quan đến khuyết tật của học sinh. Việc đánh giá phải “đủ toàn diện để xác định tất cả nhu cầu về các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan của trẻ, dù có hay không liên quan phổ biến với danh mục khuyết tật mà trẻ được xếp vào”. [34 C.F.R. Sec. 300.304 (c)(4), (6); Cal. Ed. Code Sec. 56320(f).]  Ví dụ: học sinh có thể hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt trên cơ sở khuyết tật học tập cụ thể, nhưng cũng có thể là do rối loạn thiếu tập trung. Trường học cũng phải đánh giá bản chất và mức độ trở ngại về chú ý của trẻ, cũng như đánh giá các biện pháp can thiệp cần thiết  [Corona-Norco Unified School Dist., SN 1137-98, 30 IDELR 179.]  Miễn là học sinh hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo một trong các danh mục về khả năng hội đủ điều kiện, nhóm IEP phải xem xét nhu cầu đặc biệt của học sinh (chẳng hạn như nhu cầu về hành vi, ngôn ngữ hoặc giao tiếp) trong khi thiết kế IEP.  [34 C.F.R. Sec. 300.39.]