Menu Close

(3.8) Làm thế nào để các học khu xác định trẻ bị tự kỷ hoặc mắc chứng rối loạn tương tự như tự kỷ?

(3.8) Làm thế nào để các học khu xác định trẻ bị tự kỷ hoặc mắc chứng rối loạn tương tự như tự kỷ?

Nhóm IEP có thể xác định rằng học sinh đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của liên bang và tiểu bang theo danh mục tự kỷ nếu học sinh bị khuyết tật phát triển gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng giao tiếp bằng lời nói và không bằng lời nói cũng như tương tác xã hội, thường có biểu hiện rõ ràng trước ba tuổi, gây tác động bất lợi đến năng lực học tập của họ. Các đặc điểm khác hay gắn với tự kỷ là việc có hành vi lặp đi lặp lại và các cử chỉ vô nghĩa, hành vi kháng cự với sự thay đổi về môi trường hoặc thay đổi về thói quen hàng ngày và có phản ứng bất thường đối với các trải nghiệm giác quan. Trẻ biểu hiện các đặc điểm của tự kỷ sau ba tuổi có thể được xác định là bị tự kỷ nếu thỏa mãn các tiêu chí này. Trường hợp tự kỷ không áp dụng nếu năng lực học tập của trẻ bị ảnh hưởng bất lợi chủ yếu vì trẻ bị rối loạn cảm xúc. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(1); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(1).]

Để hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo danh mục này, con quý vị không cần thỏa mãn định nghĩa y tế về tự kỷ, chỉ cần thỏa mãn định nghĩa giáo dục về tình trạng này. Tương tự như vậy, việc đáp ứng định nghĩa y tế về tự kỷ và có chẩn đoán y tế không đảm bảo rằng con quý vị sẽ hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt nếu trẻ không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của liên bang hoặc tiểu bang về tự kỷ.