Menu Close

(3.2) Con tôi bị điếc thì mới đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt với tư cách học sinh khiếm thính phải không?

(3.2) Con tôi bị điếc thì mới đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt với tư cách học sinh khiếm thính phải không?

Không. Con quý vị hội đủ điều kiện nếu đáp ứng các tiêu chí về tình trạng điếc hoặc khiếm thính. Điếc là một dạng khiếm thính nặng đến mức trẻ bị suy giảm khả năng xử lý thông tin ngôn ngữ thông qua thính giác, khi có hoặc không có thiết bị trợ thính, gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập của trẻ. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c)(3), 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(3)]. Khiếm thính là một tình trạng suy giảm thính lực, có thể vĩnh viễn hoặc lúc bị lúc không, gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập của trẻ nhưng không thuộc trong phạm vi định nghĩa về điếc. [34 C.F.R. Sec. 300.8(c) (5); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(5).]