Menu Close

(3.20) Tiêu chí hội đủ điều kiện nào dành cho trẻ từ ba đến năm tuổi?

(3.20) Tiêu chí hội đủ điều kiện nào dành cho trẻ từ ba đến năm tuổi?

Tiêu chí hội đủ điều kiện cho trẻ mầm non giống với tiêu chí cho trẻ đang tuổi đi học. Để hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, trẻ phải có một trong những tình trạng khuyết tật sau:

 • Tự kỷ;
 • Điếc và mù;
 • Điếc;
 • Rối loạn cảm xúc;
 • Khiếm thính;
 • Khuyết tật trí tuệ;
 • Nhiều loại khuyết tật;
 • Khiếm khuyết hình thể;
 • Các khiếm khuyết về sức khỏe khác (chẳng hạn như rối loạn thiếu tập trung, rối loạn tăng động giảm chú ý, Hội Chứng Tourette, chứng khó nuốt, hội chứng ngộ độc rượu ở thai nhi, rối loạn lưỡng cực hoặc các rối loạn thần kinh hữu cơ, xem Công Báo Liên Bang. Quyển 71, Số 156, Trang 46550);
 • Khuyết tật học tập cụ thể;
 • Khiếm khuyết về lời nói hoặc ngôn ngữ trong một hay nhiều phương diện bao gồm giọng nói, sự lưu loát, ngôn ngữ và cách phát âm;
 • Chấn thương sọ não;
 • Khiếm thị; hoặc
 • Khuyết tật y khoa rõ ràng (tình trạng y khoa hay hội chứng bẩm sinh khuyết tật được nhóm IEP xác nhận có nhiều khả năng báo hiệu sẽ cần đến giáo dục và dịch vụ đặc biệt).

       [34 C.F.R. Sec. 300.8; 5 C.C.R. Sec. 3030; Cal. Ed. Code Sec.

       56441,11.]

Bên cạnh việc có một hoặc nhiều tình trạng hội đủ điều kiện, trẻ phải cần có hướng dẫn hoặc dịch vụ được thiết kế đặc biệt để đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt đồng thời cũng phải có những nhu cầu mà không thể đáp ứng được dù đã sửa đổi môi trường thông thường tại nhà hay trường học, hoặc cả hai, nếu không có sự giám sát hay hỗ trợ liên tục theo xác định của nhóm IEP. [Cal. Ed. Code Secs. 56441.11(b)(2) & (3).]

Trẻ không hội đủ điều kiện tham gia chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt nếu trong trường hợp khác học sinh đó không đáp ứng được các tiêu chí đủ điều kiện và nhu cầu giáo dục của học sinh đó cơ bản là do:

 • Không biết tiếng Anh;
 • Khuyết tật thể chất tạm thời;
 • Sự khó thích nghi với xã hội; hoặc
 • Các yếu tố về môi trường, văn hóa hoặc kinh tế.

       [Cal. Ed. Code Sec. 56441.11(c); xem Chương 13, Thông Tin về Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non.]