Menu Close

(3.23) Nếu con của tôi không đáp ứng điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, trẻ có thể nhận được dịch vụ theo Mục 504 để giải quyết các vấn đề giáo dục không?

(3.23) Nếu con của tôi không đáp ứng điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, trẻ có thể nhận được dịch vụ theo Mục 504 để giải quyết các vấn đề giáo dục không?

Trẻ gặp vấn đề về học tập vẫn có thể không được coi là hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt vì học sinh đó không phù hợp với một trong số các danh mục về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt và/hoặc vì nhu cầu học tập của học sinh chưa đủ sâu để giúp trẻ hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt. Thông thường, trường hợp này xảy ra với trẻ được xác định mắc chứng tăng động, chứng khó đọc, Rối Loạn Phát Triển Lan Tỏa, Hội Chứng Tourette, Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế, Rối Loạn Ứng Xử, Rối Loạn Thách Thức Chống Đối hoặc ADD/ADHD.   Trong số này, chỉ ADD/ADHD và Hội Chứng Tourette được đề cập riêng trong tiêu chí điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt.

Tuy nhiên, trẻ này có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ đặc biệt và sửa đổi chương trình theo luật chống phân biệt đối xử của liên bang được xây dựng nhằm bố trí hợp lý cho tình trạng của học sinh đó để đáp ứng nhu cầu của học sinh đó một cách đầy đủ như nhu cầu của học sinh không bị khuyết tật. Luật này thường được gọi là Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973. [29 U.S.C. Sec. 794; implementing regulations at 34 C.F.R. Secs. 104.1 and following.]

Khả năng hội đủ điều kiện theo Mục 504 không dựa trên sự phân tích rõ ràng về các tình trạng khuyết tật (trừ một số tình trạng, như ADD/ADHD thường được công nhận là tình trạng hội đủ điều kiện theo Mục 504). Hơn nữa các quy định về biện pháp bảo vệ theo Mục 504 đều sẵn có đối với những học sinh được coi là có khuyết tật về chức năng.  Những học sinh này:

  • Bị khiếm khuyết thể chất hoặc tinh thần gây hạn chế đáng kể với hoạt động chính trong cuộc sống (như học tập và khả năng tập trung);
  • Có tiền sử về khiếm khuyết như vậy; hoặc
  • Bị coi là có khiếm khuyết như vậy.

        [34 C.F.R. Sec. 104.3(j).]

Nếu con quý vị không được phát hiện là có khuyết tật theo mục đích của những điều chỉnh và/hoặc dịch vụ của Mục 504, quý vị có thể kháng cáo quyết định đó. Cơ quan giáo dục địa phương chịu trách nhiệm sắp xếp quy trình điều trần theo Mục 504. Viên chức điều trần do cơ quan giáo dục địa phương chọn phải độc lập với cơ quan địa phương. Ví dụ: viên chức điều trần có thể là quản trị viên giáo dục đặc biệt từ học khu khác, từ văn phòng giáo dục của hạt hoặc từ khu vực chương trình giáo dục đặc biệt – miễn là không có xung đột lợi ích.

Phòng Dân Quyền Hoa Kỳ (U.S. Office for Civil Rights, OCR) tại Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ quản lý và thực thi các biện pháp bảo vệ theo Mục 504 trong giáo dục. Nếu quý vị cho rằng con quý vị không được hưởng các quyền lợi chính đáng của trẻ theo Mục 504, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Phòng Dân Quyền theo địa chỉ:

San Francisco Office

Office for Civil Rights

U.S. Department of Education

50 United Nations Plaza

San Francisco, CA 94102

Điện Thoại: 415-486-5555

Fax: 415-486-5570; TDD: 800-877-8339

Xem Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Khiếu Nại Về Tuân Thủ. Ngoài ra, Xem Chương 16, Thông Tin về Mục 504 và Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật.

Khi quý vị giới thiệu con quý vị đủ điều kiện tham gia giáo dục đặc biệt, thư giới thiệu có thể bao gồm yêu cầu con quý vị cũng được đánh giá theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 (“Mục 504”) để xác định xem liệu con quý vị có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ theo luật đó không. Nếu hội đủ điều kiện, học khu có thể bắt buộc phải cung cấp những điều chỉnh và/hoặc dịch vụ hợp lý, bao gồm các dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhằm cho phép con quý vị được hưởng lợi từ trường học như những trẻ em không khuyết tật.  Những điều chỉnh và/hoặc dịch vụ có thể rất quan trọng nếu con quý vị không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, hoặc vì lý do nào đó mà việc điều chỉnh và/hoặc dịch vụ đó không được cung cấp theo chương trình giáo dục đặc biệt. [OCR Memorandum, Letter to Veir, 19 IDELR 876 (April 29, 1993).]