Menu Close

(3.18) Học sinh học trễ hai năm mới đủ điều kiện được giáo dục đặc biệt với tư cách học sinh bị khuyết tật học tập phải không?

(3.18) Học sinh học trễ hai năm mới đủ điều kiện được giáo dục đặc biệt với tư cách học sinh bị khuyết tật học tập phải không?

Không. Không có thông tin tham khảo trong tiêu chí hội đủ điều kiện của liên bang hay tiểu bang về các khuyết tật học tập hay bất kỳ khuyết tật nào khác yêu cầu học sinh phải đi học trễ hai năm. Nếu học khu sử dụng mô hình cách biệt thì thành tích học tập của học sinh phải được đối chiếu với mức khả năng của chính trẻ, chứ không phải so với mức khả năng của các học sinh khác. [34 C.F.R. Secs. 300.8(c)(10), 300.309(a)(1) & (2); 5 C.C.R. Sec. 3030(b)(10)(B).]