Menu Close

(3.21) Con tôi có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không nếu cháu chỉ cần một số dịch vụ liên quan, ví dụ như liệu pháp ngôn ngữ, nhưng không cần hướng dẫn giáo dục đặc biệt?

(3.21) Con tôi có hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không nếu cháu chỉ cần một số dịch vụ liên quan, ví dụ như liệu pháp ngôn ngữ, nhưng không cần hướng dẫn giáo dục đặc biệt?

Không. Luật liên bang đặc biệt nêu rõ rằng bên cạnh việc đáp ứng một trong các danh mục khuyết tật, học sinh phải cần hướng dẫn giáo dục đặc biệt ở cấp độ nào đó. [34 C.F.R. Sec. 300.8(a)(2)(i).] Ngoài ra, các quy định của California nêu rõ rằng trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt nếu kết quả thẩm định “chứng minh khiếm khuyết của trẻ … cần một trong những lựa chọn chương trình đó là giáo dục đặc biệt.” [5 C.C.R. Sec. 3030(a).] Căn cứ trên những điều khoản này, trẻ sẽ không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt nếu chỉ cần một số dịch vụ liên quan nào đó. Tuy nhiên, để xác định khả năng hội đủ điều kiện của trẻ, học khu phải tiến hành thẩm định toàn diện ở tất cả lĩnh vực khuyết tật nghi ngờ. Nhu cầu của trẻ về một dịch vụ liên quan như là liệu pháp ngôn ngữ hay liệu pháp nghề nghiệp/vật lý sẽ dẫn đến nghi ngờ có khuyết tật ngầm phải được học khu đánh giá để xác định liệu trẻ có thuộc về một trong những danh mục hội đủ điều kiện không. Tương tự như vậy, trước khi đề xuất đưa trẻ đã hội đủ điều kiện rời khỏi chương trình giáo dục đặc biệt, học khu phải tiến hành các thẩm định để xem liệu trẻ có vẫn hội đủ điều kiện thuộc một trong những danh mục khác không.