Menu Close

(7.12) នៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតនូវកម្មវិធី IEP​ របស់កូនខ្ញុំ តើខ្ញុំអាចរួម​បញ្ចូល​​សេវាកម្ម និង​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​នៅក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ដែលមានការ​រឹតបណ្ដឹងតិចតួចបានយ៉ាង​ដូចម្តេច​?  តើក្រុមការងារ​កម្មវិធី IEP អាច​សរសេរចំណុចនេះ​យ៉ាង​​ជាក់លាក់បាន​​ដូចម្តេច​?

(7.12) នៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតនូវកម្មវិធី IEP​ របស់កូនខ្ញុំ តើខ្ញុំអាចរួម​បញ្ចូល​​សេវាកម្ម និង​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​នៅក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ដែលមានការ​រឹតបណ្ដឹងតិចតួចបានយ៉ាង​ដូចម្តេច​?  តើក្រុមការងារ​កម្មវិធី IEP អាច​សរសេរចំណុចនេះ​យ៉ាង​​ជាក់លាក់បាន​​ដូចម្តេច​?

ច្បាប់សហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យសិស្ស​អប់រំពិសេសចូលទៅ​​​ប្រើប្រាស់​ និងទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​​​ពី​កម្មវិធី​​អប់​រំ​ទូទៅ​។ សមាសភាគ​សំខាន់ៗទាំងអស់នៃកម្មវិធី IE​P គួរ​ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ​រួមបញ្ចូល​សិស្សអប់រំពិសេស​ទៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធីសិ​ក្សាទូ​ទៅ​ សកម្មភាពកម្មវិធី​សិក្សាបន្ថែម/កម្មវិធីជំនួយ​ការសិក្សា​បន្ថែម​ និងការធ្វើតេស្ត​​បញ្ច​​ប់​​​ការ​សិក្សា ឬទំនាក់ទំនងសង្គមសមស្របនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអប់រំ​ទូទៅ៖

 1. របាយកាណ៍ស្តីពី​កម្រិតសកម្មភាព​សិក្សារបស់សិស្សបច្ចុប្បន្ននៅ​ក្នុង​​កម្មវិធី IEP ត្រូវតែមាន​​រៀបរាប់អំពីលក្ខណៈ​ដែល​​ពិការភាព​របស់​គាត់ អាចជះឥទ្ធិពល​ដ​ល់ការចូលរួម និងវឌ្ឍនភាព​របស់គាត់​នៅ​ក្នុង​​កម្មវិធីសិក្សាទូទៅ (ពោលគឺ ដូចគ្នាទៅនឹង​កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់​កុមារ​ដែល​មិនមានពិការភាពដែរ​) និង​សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុ​ងការចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​កម្មវិធី​សិក្សាបន្ថែម​ និង​សកម្មភាព​ក្រៅ​ការ​សិក្សា​ដទៃ​ទៀត។ [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(1).]
 2. របាយការណ៍ស្តីពី​គោលដៅ និងចំណុចគោល​/វត្ថុ​បំណង (គោល​​ដៅ​) នៅក្នុងកម្មវិធី IEP ត្រូវតែ​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹងការ​បំពេ​ញ​តម្រូ​វការរបស់សិស្សដែលបណ្តាលមកពី​ពិការភាពរបស់គាត់ និង​ជំរុញ​​ឲ្យ​គាត់មានការ​​​ចូលរួម និងមានវឌ្ឍនភាព​នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា​ទូទៅ​។  [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(2)(i)(A).]
 3. ការអប់រំពិសេស និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ​ និងជំនួយនិងសេវាកម្ម​បន្ថែ​ម​នានាដែលមានចែងបញ្ជាក់​ក្នុង​កម្មវិធី IEP​ ត្រូវតែផ្ដល់ជូន​ដើ​ម្បីឲ្យ​សិស្ស​អាចមាន​ការ​ចូលរួម និង​មានវឌ្ឍនភាព​នៅក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​​ទូទៅ និង​ចូល​រួមទៅ​ក្នុងសកម្មភាពកម្មវិធីសិក្សា​បន្ថែម​ និងសកម្ម​ភា​ព​ក្រៅការ​សិក្សា​ផ្សេងទៀត។ [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4)(ii).]
 4. កម្មវិធី IEP ត្រូវតែមាន​របាយការណ៍ស្តីពី​ការកែសម្រួល​ស្របតា​ម​បុគ្គល​​មួយចំនួន​ ដែល​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គ្រប់គ្រង​ការវាយតម្លៃរប​ស់​រដ្ឋ​​ ឬ​ក្នុង​​​មណ្ឌលសិក្សាធិការទាំងមូល ​ទៅលើ​លទ្ធផលសិក្សា​របស់​សិស្ស​។ [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(6)(i).]

គោលដៅដែលផ្អែកទៅលើកម្មវិធីសិក្សាទូទៅ មិនត្រូវការទាមទារឲ្យមានភាព​ចេះ​​ស្ទាត់​ជំនាញ​លើ​មុខវិជ្ជា ឬជាពិសេសមិនទាមទារឲ្យមាន​​ការ​​បញ្ចប់គ្រប់​កិច្ចការ ឬសកម្មភាពទាំងអស់​នោះទេ។ គោលដៅអាចចាំបាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​ការសិក្សា​លើផ្នែក​ណាមួយ​ ឬបំណិន​ដំណាក់កាល​ដំបូងមួយចំនួន​ដែល​សិស្សមិន​មាន​ពិកា​រភាព​ អាច​នឹង​ត្រូវ​​បំពេញតែប៉ុណ្ណោះ។ កត្តាសំខាន់ក្នុងការវិភាគទៅលើ​ភាពសមស្របនៃការដាក់បញ្ចូលការសិក្សា​ណាមួយ​ អាចជា​កម្រិត​នៃ​ការ​ចូល​រួម​ក្នុងសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់រៀនទាំងមូល​។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត គោលដៅ​ដែលតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពរួមបញ្ចូលគ្នា គឺជាមធ្យោបាយ​មួយទៀត​ក្នុង​ការ​ធានា​លើ​ការរួមបញ្ចូលគ្នា។ គោលដៅអាច​មានដូចជា៖  “Sandra នឹងចូល​រួម​ក្នុងក្រុមកីឡាជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់​ដែលមិនមានពិការភាព បីដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ រយៈពេល 45 នាទីនៅក្នុង​សកម្មភាពមួយ។” គោលដៅទាំងនេះ ធានាឲ្យ​កូនអ្ន​ក​មានទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​កុមារដែលមិនមានពិការភាព។

ការសិក្សាមិនមែនជាការវាស់វែងតែមួយគត់សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃការអប់រំនោះទេ។ [Holland, 786 F. Supp. at 878.] កុមារដែលមានពិការភាព នឹងមាន​ករណី​​​ផ្តោតការយកចិត្ត​​សំខាន់ជាងនេះ​​សម្រាប់​មជ្ឈដ្ឋានរួមបញ្ចូលគ្នា ឬ​​ការដាក់​បញ្ចូល​នៅក្នុងថា្នក់រៀនធម្មតា ប្រសិនបើកម្មវិធី IEP របស់គាត់រួមបញ្ចូល​គោលដៅ និង​​ចំណុច​គោល​​​/វត្ថុ​បំណងដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹងកម្មវិធីសិក្សា​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុងការ​ដាក់បញ្ចូល​ក្នុង​ការ​សិក្សា​​តាម​ការចង់បាន​។​

ករណីសំណុំរឿង​របស់ Holland ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃ​អត្ថ​ប្រយោ​ជន៍​​ក្រៅការសិក្សា ដែល​បាន​មកពីការដាក់បញ្ចូលសិស្សដែលមាន ពិការភា​ព​ទៅ​ក្នុងថ្នាក់រៀននៃការអប់រំធម្មតា។ ដោយសារតែសារៈសំខាន់​ដែល​តុលាការក្នុងសំណុំ​រឿង​របស់ Holland បានផ្ដល់​ទៅដល់​​អត្ថប្រយោជន៍​ក្រៅ​ការ​សិក្សា ដូច្នេះ​ កម្មវិធី IEP ក៏គួរ​តែ​រួម​បញ្ចូលនូវព័ត៌មាន និងគោលដៅ និងចំណុច​គោល​​​/វត្ថុ​បំណង ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងអត្ថប្រយោជន៍ក្រៅការសិក្សានៃការដាក់ការ​បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា​រួម​គ្នាណាមួយ​ផងដែរ។ អត្ថប្រយោជន៍​សម្រាប់សិស្ស​ដែល​មានពិការភាពនេះ អាចរួមមានគំរូផ្នែក​ភាសា និងគំរូ​អាកប្បកិរិយា ការលើកម្ពស់​ការ​​ឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯង និងការ​បង្កើនការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់​ការសិក្សា ឬការ​លើក​កម្ពស់​បំណិន​សង្គម។

ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន​ អ្នកគួរ​ជួបជាមួយគ្រូបង្រៀនរបស់កូនអ្នក មុនការប្រជុំ​របស់​កម្មវិធី IEP ឬការ​ពិនិត្យ​ប្រចាំឆ្នាំ។ នៅ​ក្នុងកិច្ច​ការប្រជុំ​ អ្នកនិងគ្រូបង្រៀន អាច​បង្ហាញពីអាទិភាពនៃគោលដៅរបស់អ្នក ពិភាក្សាអំពី​ជម្រើស​​​​សម្រាប់ការ​រួម​បញ្ចូលគ្នា និង/ឬការបញ្ជ្រាប និងឈានទៅរកការឯកភាព​​មតិរួមគ្នា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អាទិ​ភាព​នៃការអប់រំ។ នេះ​អាចនឹង​ជួយអ្នកឲ្យ​លើកឡើងអំពីអាទិភាព​របស់អ្នក​​នៅក្នុ​​ងការប្រជុំរបស់កម្មវិធី IEP ដោយផ្ទាល់​ និង​ជា​​មធ្យោបាយ​វិជ្ជមាន​មួយ​ក្នុង​ការបង្កើតនូវគោលដៅនានា​។

ច្បាប់សហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យគ្រូបង្រៀនផ្នែក​អប់រំធម្មតា ចូលរួមរាល់ការប្រជុំរបស់​កម្មវិធី IEP​ សម្រាប់​សិស្ស​ណា​ម្នាក់ដែលចូលរួម​ ឬអាចនឹងចូល​រួមក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​អប់រំធម្មតា។ [34 Sec. 300.321(a)(2).] អ្នកគប្បីជួបជាមួយគ្រូបង្រៀននេះ ក៏ដូច​ជាគ្រូ​អប់រំ​ពិសេសណាម្នាក់​ ដែលកូនរបស់អ្នកអាច​ទទួលបាន​ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​គំនិតយោបល់​ និងព័ត៌មានអំពីគោលដៅដែលអ្នកអាចស្នើសុំនៅក្នុងកិច្ច​ប្រជុំរប​ស់​​កម្មវិធី IEP។ លើស​ពីនេះទៀត អ្នកគប្បីសាក​សួរព័ត៌មានអំពី​សេវាកម្ម​ពិសេស ឬសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនានាដូច​ជា​សេវា​កម្ម​បន្ថែម សេវាកម្មផ្នែក​អាកប្ប​កិរិ​យា​ និងជំនួយពីបុគ្គលិកដែលកូនរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវការ។ កិច្ច​ប្រជុំនេះ ក៏ជា​មធ្យោ​បា​​យក្នុងការ​ផ្ដល់យោបល់ទៅគ្រូបង្រៀនផងដែរ ​ដើម្បី​ឲ្យពួកគេចាប់​ផ្ដើម​​ពិចារណា​​ទៅលើ​ការកែសម្រួល​កម្មវិធីសម្រាប់កូនរបស់អ្នក ឬការគាំទ្រនានា​ដែល​ពួកគេ​នឹង​ត្រូវការ​ដើម្បី​អប់រំ​កូនរបស់អ្នកឲ្យបានសមស្របផងដែរ។ [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4).]

ច្បាប់រដ្ឋតម្រូវយ៉ាងជាក់លាក់ថាក្រុមរបស់កម្មវិធី IEP គប្បីចងក្រង​ឯកសារបញ្ជា​ក់​ពី​​ហេតុផល​សម្រាប់ដាក់បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទីកន្លែងសិក្សាផ្សេងទៀត​ក្រៅពីសាលា​រៀ​ន និង​ថ្នាក់រៀនរបស់សិស្សដែល​សិស្ស​អាច​នឹងចូលរួម ប្រសិនបើសិស្ស​មិន​មាន​​ពិការភាពនោះទេ​។ សំណុំឯកសារនេះ គប្បីបង្ហាញថាហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ពិការភា​ពរបស់សិស្សរារាំងមិនឲ្យ​បំពេញ​បាននូវ​តម្រូវការ​របស់គាត់​នៅក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ដែលមានការរឹតបណ្ដឹងតិចតួច ទោះបីជាមានជំនួយ និង​សេវាកម្ម​បន្ថែម​​ក៏​ដោយ​នោះ​។ [5 C.C.R. Sec. 3042(b).]

លើស​ពីលើនេះទៀត ច្បាប់សហព័ន្ធនិងច្បាប់រដ្ឋ តម្រូវឲ្យកម្មវិធី IEP រួម​បញ្ចូល​នូវ​របាយការណ៍​ស្តីពី​កម្រិត​ដែល​សិស្សមិនអាចចូលរួមជាមួយកុមារដែលមិនមា​ន​ពិការភាព​នៅក្នុងថ្នាក់ធម្មតា និង​នៅក្នុង​សកម្មភាព​​កម្មវិធី​សិក្សាបន្ថែម​ និង​សកម្ម​ភាព​​ក្រៅការសិក្សាផ្សេង​ទៀត។ [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(V); 34 C.F.R. 300.320(a)(5).]

បន្ថែមពីលើនេះទៀត​ អ្នកអាចចងក្រង​ឯកសារ​ការចូលរួម​របស់កូនអ្នក​ជាមួយ​នឹង​មិត្ត​រួមថ្នាក់​ដែល​មិន​មាន​ពិការភាពរបស់គេ ដោយរៀបរាប់ពីថ្នាក់សិក្សា​ជាក់​លាក់ (ដូចជាការ​សិក្សាសង្គម ការសិក្សា​ភាសា តូរ្យ​តន្រ្ដី ទស្សន៍សិល្បៈ (សិល្បៈ​រូប​ភាព​)​ ឬវិទ្យាសាស្រ្ដកុំព្យូទ័រ) ឬសកម្មភាពជាក់លាក់ (ដូចជាការជួប​ប្រជុំ អាហារ​​ថ្ងៃត្រង់ ការសម្រាក និងពេលវេលាជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់​ដែលមិនមាន​ពិការភា​ព) នៅក្នុងកម្មវិធី IEP។ វាក៏ជា​ការ​សមស្របផងដែរ​សម្រាប់កូន​របស់​អ្នកនៅក្នុង​ការ​ចូលរួមទៅ​ក្នុងប្រព័ន្ធ “មិត្តភក្តិ”។ មិត្តភក្តិ គឺជាមិត្តរួមថ្នាក់​ដែល​មិន​មានពិការភាព ដែលពួកគេ​ជួយដល់​កូនអ្នកនៅក្នុង ឬក្រៅបរិវេណ​ថ្នាក់​​រៀន​សម្រាប់​សកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយ។ គោលដៅរបស់ប្រព័ន្ធមិត្តភក្តិ គឺ​ការ​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង និងមិត្ដភាព។ អ្នកក៏គប្បីចងក្រង​ឯកសារស្តីពី​ការគាំទ្រ​នេះ​ទៅ​ក្នុងកម្មវិធី IEP ដែរ។

ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះ អ្នក​មានបំណង​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ទំនាក់ទំនងជា​មួយ​មិត្តភក្តិ​នៅ​ក្នុង​ការ​អប់រំ​​ទូទៅ សម្រាប់​​ជា​ផ្នែកមួយនៃគោលដៅជាក់​លាក់​នានា​។ វាអាចជាសមាសភាគមួយនៃស្ថានភាព​ ឬមជ្ឈដ្ឋានដែលមានចែង​នៅ​ក្នុងគោលដៅនេះ​។ ឧទាហរណ៍៖

 1. Ricardo នឹងប្រើប្រាស់សញ្ញា “សួស្ដី” ដើម្បីស្វាគមន៍​មិត្តភក្ដិ​ដែល​មិនមានពិការភាព​នៅពេល​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់ និង​នៅកន្លែង​ក្មេងលេង​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ។
 2. Denise នឹងចូលរួមក្នុងការ​ល្បែងកម្សាន្ត​ដែលបានរៀបចំ​ជា​រចនា​សម្ព័​ន្ធ​ ជាមួយនឹង​ការបង្ហាត់បង្រៀន​ពី​មិត្តភក្តិ​ដែល​​​មិន​មាន​ពិការភាព មក​ពីថ្នាក់ដទៃផ្សេងទៀត​ ចំនួន​បីដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ក្នុង​អំ​ឡុងពេល​នៃ​ការកម្សាន្ត​បន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់ ឬ
 3. Ying-Lee នឹង​ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីទទួល​ទាន​​ចំណី​អាហារ​​ខ្លួនឯង ដោយ​ដួស​​អាហារ​របស់​គាត់​នៅ​ពេលញាំ​អាហារថ្ងៃត្រង់ នៅចំពោះ​មុខមិត្ត​រួម​​ថ្នាក់​ដែលមិនមានពិការភាព។

ការរួមបញ្ចូលគ្នា អាចបង្កើត​ឡើង​ និងគប្បីត្រូវបានបង្កើតឡើង​ទៅជាគោលដៅ​ជំនា​ញឆ្លង​​​វិស័យ (ផ្នែក​​​ទំ​​​នាក់ទំនង ចល័តភាព សង្គម) និងវិស័យធំៗ​​ (ផ្នែក  ​វិ​ជ្ជា​ជី​វៈ ការកម្សាន្ត​ គេហកិច្ច​ សហគមន៍)។ ទំនាក់ទំនង​ជាមួយសិស្ស​ដែលមិន​មានពិការភាព និងសិស្សដែលមានពិការភាព​មិនសូវធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុង​សាលា​រៀន អាច​នឹងកើតមានក្នុងអំឡុងពេលមួយ​ចំនួន ​ដូចជាការ​បង្រៀនអំពី​ជំនាញ​សហគ​ម​​ន៍ ការរៀបចំអាហារ និង​ពេលញ៉ាំ​អាហារថ្ងៃត្រង់ ការបណ្ដុះបណ្ដាល​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​។ល។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជ្រាប ឬការធ្វើ​បរិយាបន​​ពេញលេញ សិស្សដែលអាច​ចូ​លរួមក្នុងកម្មវិធីធម្មតា ឬ​ថ្នាក់សិក្សា​ធម្មតា អាចតម្រូវឲ្យមានការជួយសម្រួល​ ការ​កែសម្រួល​ ជំនួយ និងសេវាកម្មបំពេញ​បន្ថែម នៅ​ក្នុងថ្នាក់​ដើម្បីសិក្សា​រៀន​សូត្រ។ ទាំងនេះ ត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​យ៉ាងជាក់លាក់​នៅក្នុង​កម្មវិធី IEP របស់កូនអ្នក។ [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4).]

កម្មវិធី IEP​ គប្បីរៀបរាប់អំពីការដាក់បញ្ចូលឲ្យបានជាក់លាក់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន​ LRE។ នេះ​អាចត្រូវបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​នៅក្នុ​ងផ្នែកនៃការដាក់​បញ្ចូល​ក្នុងការសិក្សា​ នៅក្នុង​ផ្នែក​កំណត់​សម្គាល់ ឬនៅក្នុងសេចក្ដីបន្ថែមដែល​ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង​កម្មវិធី IEP នេះ​។ ឧទាហរណ៍មួយ​ស្តីពី​របាយការណ៍នៃកា​រ​ដាក់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សា​ រួមមាន​៖

 1. ការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងថ្នាក់ពិសេសពេលថ្ងៃ​ (SDC) ទៅនឹងទីតាំង​​សាលារៀន​ធម្មតា​ដែល​សមស្រប​តាមអាយុ ដោយមាន​ឱកាសប្រចាំ​ថ្ងៃសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការបញ្ជ្រាប។​
 2. ការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមត្តេយ្យសិក្សាគំរូដែលមានការ​បញ្ជ្រា​បពេញលេញ​ ដែលត្រូវបាន​បង្រៀន​ជា​ក្រុម​ដោយគ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​អប់រំពិសេស និងផ្នែកអប់រំ​ធម្មតា។
 3. ការដាក់បញ្ចូល​នៅក្នុងកម្មវិធីជំនាញធនធាន (RSP) ចំនួន​ 30% នៃ​ថ្ងៃ​សិក្សា​។ បញ្ជ្រាបសម្រាប់ការ​សិក្សាសង្គម គណិតវិទ្យា កុំព្យូរទ័រ និងថ្នាក់ក្រៅការសិក្សាទាំងអស់ ដោយ​រៀបចំកន្លែង​អង្គុយនៅជួរមុខ​ និងការប្រឡងផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់។
 4. ការដាក់​បញ្ចូលនៅសាលា Rosa Parks Elementary School SDC ដោយមាន​ជំនួយ​ក្នុងការ​​បញ្ជ្រាប​​សម្រាប់​​ផ្នែក​ដូរ្យ​តន្ដ្រី សិល្បៈ ថ្នាក់រៀ​ន​ និងអាហារថ្ងៃត្រង់
 5. ការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុ​ង SDC នៅសាលា​ César Chávez High School ជាមួយនឹងកម្មវិធីរួមបញ្ចូលគ្នា និង​នៅតាមសហគមន៍ ដែល​មាន​ការកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធី IEP ឬ
 6. ការដាក់បញ្ចូល​នៅក្នុងបរិយាប​ន​ពេញលេញ​នៅក្នុង​ថ្នាក់ទីមួយ​សម្រាប់​​កា​រអប់រំ​ធម្មតា​​ ដោយមាន​ជំនួយ​នៃការបង្រៀនពេញម៉ោង។

មើលនៅផ្នែកឧបសម្ព័ន្ធ ឧបសម្ព័ន្ធ O សូចនាករនៃកម្មវិធីដែលបាន បរិយាបន​ពេញ​លេញ​សម្រាប់​សិស្ស​ដែល​មានពិការភាព សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម។