Menu Close

(7.23) តើខ្ញុំអាចធានាថាមណ្ឌលសិក្សាធិការរបស់ខ្ញុំ​មានគំរូដ៏​មា​នប្រសិ​ទ្ធិ​​ភាព​នៃ​សេវាកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា​សម្រាប់សិស្សដែល​មានពិការភាព​ទាំង​អស់​បាន​យ៉ាង​ដូចម្ដេច​?

(7.23) តើខ្ញុំអាចធានាថាមណ្ឌលសិក្សាធិការរបស់ខ្ញុំ​មានគំរូដ៏​មា​នប្រសិ​ទ្ធិ​​ភាព​នៃ​សេវាកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា​សម្រាប់សិស្សដែល​មានពិការភាព​ទាំង​អស់​បាន​យ៉ាង​ដូចម្ដេច​?

អ្នកអាចអនុវត្ត​វិធាន​ការ​មួយចំនួន​។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចទាក់ទង​គណៈកម្មា​ធិ​កា​រប្រឹក្សាយោបល់របស់សហគមន៍ (Community Advisory Committee, CAC)។  គណៈកម្មាធិការដែលកំណត់ដោយរដ្ឋទាំងអស់នេះ ដែល​រួម​មានសមាស​ភាព​ឪពុកម្តាយ សមាជិក​សហគមន៍ បុគ្គលិកមណ្ឌលសិក្សាធិការ និងបុគ្គលិក​ភ្នាក់​ងារសាធារណៈ ត្រូវ​មានវត្តមាននៅគ្រប់ផ្នែក​ផែនការ​ SELPA ទាំងអស់​។ [Cal. Ed. Code Secs. 56190 – 56194.] សាកសួរទៅគណៈកម្មាធិការ​ CAC រប​ស់​អ្នកថាតើ​ផែនការអប់រំពិសេសតាមមូលដ្ឋាន​ ដោះស្រាយ​បញ្ហា​​ការ​រួមបញ្ចូ​ល​នេះ​​​យ៉ាង​ដូចម្តេច​ តើ​មាន​ជម្រើសអ្វីខ្លះ​ដែលមានផ្តល់ជូន​នា​ពេលបច្ចុប្បន្ន តើ​គណៈកម្មាធិការ​ CAC មានគម្រោងចូលរួម និង/ឬត្រួតពិនិត្យទៅលើ​ផែនការ​រួម​បញ្ចូលគ្នាយ៉ាង​ដូចម្តេច។ល។ គណៈកម្មាការ CAC អាចមាន​បំណង​ចង់​រៀប​ចំ​ការ​ធ្វើបទ​បង្ហាញ​ប្រកបដែលមាន​ព័ត៌មាន​ពេញលេញ​មក​ពី​​មណ្ឌល​សិក្សា​ធិការ​ជិត​ខាង ឪពុកម្ដាយ ឬក្រុមសាកលវិទ្យាល័យដែលចូលរួម​ជាមួយ​កម្មវិធី​រួម​បញ្ចូ​ល​​​គ្នាដូចគ្នា​នេះ​។ ពួកគេក៏អាចចង់រៀបចំ​កាលវិភាគប្រជុំ​ជាមួយ​រដ្ឋបាល​របស់​ពួក​គេ​​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​ការអភិវឌ្ឍផែនការ​តាមមូលដ្ឋាន​ផងដែរ។

មណ្ឌលសិក្សាធិការមួយចំនួន និងផ្នែក​ផែនការ​ SELPA មាន​ក្រុមការងារផ្នែក​រួ​ម​បញ្ចូលគ្នា (ដែល​រួម​មាន​សមាសភាព​​អាណាព្យាបាល សមាជិកគណៈកម្មាកា​រ​ CAC គ្រូបង្រៀន បុគ្គលិកសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនានា​ រដ្ឋបាលផ្នែក​អប់រំ​ធម្មតា​និង​ផ្នែក​អប់រំ​ពិសេស សមាជិក​នៅក្នុងសហគមន៍​ដែលមានឬគ្មាន​ពិការភាព​ដែល​ពួក​គេ​មានចំណាប់អារម្មណ៍​រួមគ្នា​ មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ អ្នកតំណាង​ក្រុមតស៊ូ​ម​តិ ។ល។) ដែលពួកគេ​ទាំងអស់​​បាន​បង្កើត​កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង​ធ្វើផែនការតាម​បែប​សហការ ក្នុង​​​​គោលដៅ​សម្រេចឲ្យ​បាន​ការ​បញ្ចូលគ្នា​ប្រកប​​ដោយ​ប្រសិទ្ធិ​ភា​ព​។ ឪពុក​ម្ដាយ និងគ្រូប​ង្រៀន ក៏អាចជួយដល់មណ្ឌលសិក្សាធិការ ក្នុងការ​វាយតម្លៃ​ពី​​ទីតាំង​សាលារៀន​ដ៏​មាន​សក្តានុពល​​សម្រាប់​ការរួមបញ្ចូល​គ្នានៅ​ពេល​អនា​គត​​ផងដែរ។ ជាចុងក្រោយ មណ្ឌលសិក្សាធិការ/ខោនធី​មួយចំនួន បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សា​គោលនយោបាយ​អប់រំ​ស្តីពី​ការ​រួមបញ្ចូលគ្នា ការធ្វើ​បរិយាប​ន​ពេញលេញ និងការបញ្ជ្រាប ទៅតាម​​សំណូមពររបស់​គណៈកម្មការ​ CA​C និង​/​ឬ​រដ្ឋបាលរប​ស់​សាលារៀនរបស់ពួកគេ​។ គោល​នយោបាយ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា អាចមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ណា​មួយ​​។

ការរួម​បញ្ចូលគ្នា តម្រូវឲ្យមាន​រចនាសម្ព័ន្ធ និងការធ្វើផែនការ​យ៉ាង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​។ ក្រុម ឬ​ក្រុមការងារ​ធ្វើ​​ផែនការតាម​បែប​សហការ ដែល​ធ្វើជា​តំណាង​ឲ្យគ្រប់ភាគី​ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍​រួម​ទាំងអស់​​​ គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់ណាស់​។ ប្រសិន​បើ​មណ្ឌលសិក្សាធិការរបស់អ្នក មិនសហការក្នុងការអភិវឌុ្ឍសេវាកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា ឬបដិសេធការ​សរសេរ​ជាលាយលក្ខណ៍អក្ស​នូវ​ពាក្យពេចន៍រៀបរាប់អំពី​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នានេះ​ទៅក្នុងកម្មវិធី​ IEP របស់​កូន​អ្នកនោះទេ​ ដូច្នេះ អ្នកអាច​ប្រើប្រាស់​ពាក្យ​បណ្តឹងលើ​ការអនុវត្តវច្បាប់​ ឬនីតិវិធី​កិច្ចដំណើរការ​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ច្បាប់ដែ​ល​មានចែង​ដោយ​ច្បាប់​រដ្ឋនិងសហព័ន្ធ។ មើលជំពូក​ 6 ព័ត៌មាន​ស្តីពីនីតិវិធី​នៃ​កិច្ច​ដំណើរការសមស្រប​​​/ការអនុវត្តតាមច្បាប់​​។