Menu Close

(7.3) តើអ្វីទៅជាប​ញ្ញត្តិនៃ​ច្បាប់រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ ​​​​ដែលជាមូលដ្ឋាន​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​​​តម្រូវ​សម្រាប់​មជ្ឈដ្ឋានដែលមានការរឹបន្តឹង​​តិចតួច​​?

(7.3) តើអ្វីទៅជាប​ញ្ញត្តិនៃ​ច្បាប់រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ ​​​​ដែលជាមូលដ្ឋាន​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​​​តម្រូវ​សម្រាប់​មជ្ឈដ្ឋានដែលមានការរឹបន្តឹង​​តិចតួច​​?

ច្បាប់សហព័ន្ធចែង​​ថាមណ្ឌលសិក្សាធិការនីមួយៗត្រូវតែធានាថា នៅក្នុងកម្រិត​អតិ​ប​រមា​សមស្រប​ កុមារ​​ដែលមានពិការភាព រួមទាំងកុមារក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ​ឬ​ឯកជន ឬមជ្ឈមណ្ឌល​ថែទាំផ្សេងៗផងដែរ​ ត្រូវ​ទទួលបាន​ការអប់រំ​ជាមួយនឹង​កុមារ​ដែលមិនមានពិការភាព និងការអប់រំ​តាមសាលារៀន​​ដាច់​ដោយឡែក បើពុំ​នោះ​​ទេ​ ការដក​យក​កុមារដែលមានពិការភាពចេញ​ពីមជ្ឈដ្ឋាននៃការអប់រំធម្មតា ប្រព្រឹតទៅបាន​លុះត្រាតែ​លក្ខណៈ​ ឬកម្រិត​ធ្ងន់ធ្ងរនៃពិការភាពរបស់កុមារ គឺ​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​មួយ​ដែល​ការអប់រំ​ក្នុង​ថ្នាក់​ធម្មតា ដោយមាន​ការប្រើប្រាស់ជំនួយ និង​សេវាបំពេញ​បន្ថែម មិនអាច​សម្រេចបាន​ជោគជ័យ​។

[20 U.S.C. Sec. 1412(a)(5)(A); 34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.114(a)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56342(b).]

បន្ថែមពីនេះទៀត សភាបានទទួលស្គាល់ថា វិធីសាស្រ្ដរបស់រដ្ឋក្នុងការផ្ដល់ថវិកា​ដល់សេវាកម្មការ​អប់រំ​ពិសេស ពេលខ្លះអាចលើកទឹកចិត្ត​ដល់មណ្ឌលសិក្សាធិការ​ឲ្យដាក់បញ្ចូល​សិស្សក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន​ពិសេស​ ​ដោយសារ​​​តែលទ្ធ​ភាពក្នុ​ង​ការទទួលបា​ន​​​ថវិកាបន្ថែម។ ដោយសារតែ​បញ្ហា​ប្រឈម​នេះ​ ទើប​សភាតម្រូ​វ​ឲ្យរដ្ឋបង្កើតនូវគោល​នយោបាយ និងនីតិវិធីដើម្បី​ធានា​ថា​ប្រព័ន្ធនៃការផ្ដល់ថវិការបស់ពួកគេ (បើផ្អែក​លើ​ប្រភេទ​នៃ​​មជ្ឈដ្ឋានណាមួយ) មិនល្មើស​លើលក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​លើ​ការអប់រំក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​រឹតបន្តឹង​តិចតួចនោះទេ​។ [20 U.S.C. Sec.1412(a)(5)(B).]

សភាបានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំពិសេស​របស់​សិស្ស​អប់រំពិសេស​នៅក្នុងថ្នាក់រៀន ​និង​មជ្ឈដ្ឋានធម្មតា។ [20 U.S.C. Sec.14​0​0​​​(c)​(5)(A) & (D).] រដ្ឋ​សភាតម្រូវឲ្យកម្មវិធី​ IEP រួម​បញ្ចូលនូវ​របាយការណ៍​ដែល​​បញ្ជា​ក់​ថាតើ​ពិការភាព​របស់​កុមារ ប៉ះពាល់​ដូចម្តេចខ្លះ​​​ទៅ​លើ​ការចូលរួម និង​វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅ​ និងរបាយការណ៍​ស្តីពី​គោល​ដៅ​ប្រចាំឆ្នាំ​ដែល​​​រួម​បញ្ចូល​នូវ​ចំណុចគោល ឬវត្ថុ​បំណងរយៈពេលខ្លី ដែលទាក់ទង​នឹង​ការ​ជំរុញ​​​ឲ្យ​សិស្ស​មាន​ការ​ចូលរួម និងមាន​វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទូទៅ។ [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i); 34 C.F.R. Secs. 300.320(a)(1) & (2).] របាយការណ៍អំពីសេវាកម្មរបស់កម្មវិធី​ IEP ត្រូវរួមបញ្ចូលផងដែរនូវរបាយការណ៍​ដូចជា​​៖

  1. ជំនួយ និងសេវាកម្មបំពេញ​បន្ថែមដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យសិស្ស។ និង
  2. ការកែសម្រួល​​កម្មវិធី និងការគាំទ្រ​សម្រាប់​បុគ្គលិកសាលារៀន​ដែល​ត្រូវផ្ដល់ជំនួយ​ ដើម្បី​ឲ្យគាត់​ចូលរួម និង​មានវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិ​ក្សា​ទូទៅ និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម និងសកម្មភាព​ក្រៅ​ការសិក្សា​​។ [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(IV); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4).]

ច្បាប់រដ្ឋចែងថា៖

សិស្សដែលមានពិការភាព គប្បីទទួលបាន​នូវ “កម្មវិធីជំនួយបន្ថែមពិសេសដែល​លើក​កម្ពស់​ទំនាក់​ទំនង​ជា​អតិបរមាជាមួយនឹងក្រុមសិស្ស​​ទូទៅទាំង​អស់​នៅ​សាលា​​​រៀន​ តាមរបៀបមួយ​ដែល​សមស្រប​ទៅនឹង​តម្រូវ​ការ​របស់កុមារ​ទាំង​ពីរ​ក្រុម​​​​។” [Cal. Ed. Code Sec. 56001(g).]

ថ្នាក់រៀន​​ពិសេសដែលបម្រើ​សេវា​ដល់​​សិស្សដែលមានតម្រូវការអប់រំបន្ទាន់​ប្រហា​​​ក់​​ប្រហែលគ្នា​ និងច្រើនជាងគ្នា​ ​គប្បី​មានផ្តល់ជូន​។ ថ្នាក់ពិសេស អាច​ទទួ​ល​​​​ចុះឈ្មោះសិស្សបាន លុះត្រាតែ​លក្ខណៈ ឬកម្រិត​ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃ​ពិការភាព​ គឺ​ស្ថិត​នៅក្នុង​កម្រិត​មួយ​ដែល​ការអប់រំ​នៅក្នុង​ថ្នាក់ធម្មតា​ ដែលមាន​​ប្រើប្រាស់ជំនួយ និង​​សេវាកម្មបំពេញ​បន្ថែម​ ដូចជា​ការ​កែសម្រួល​កម្មវិធីសិក្សា និងការគាំទ្រ​​ផ្នែក​អាក​ប្បកិរិយាជាដើម​​ មិនអាចសម្រេច​បានជោគជ័យ​។ តម្រូវការ​ទាំងនេះ ក៏​អនុវត្តផងដែរ​ចំពោះការអប់រំ​តាមសាលា​ដាច់ដោយឡែក ឬការដកយក​សិស្ស​ដែល​​មាន​​តម្រូវ​ការ​​ពិសេសចេញ​ពីមជ្ឈដ្ឋានអប់រំធម្មតាផងដែរ។

នៅ​​ក្នុងការផ្ដល់ ឬការ​រៀបចំសម្រាប់​ការ​ផ្តល់​​សកម្មភាពនេះ ភ្នាក់ងារសាធារណៈ​នីមួយៗ គប្បីធានាថា​[សិស្ស]​នីមួយ​ៗ​ ត្រូវ​ចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះជា​មួយ​សិស្សដែលមិនមានពិការភាព ​ក្នុងកម្រិត​អតិបរមា​​សមស្របតាម​តម្រូវការ​[សិស្ស​ដែលមានពិការភាព] រួមទាំងសកម្មភាព និងសេវាក​ម្មក្រៅការ​សិក្សា និង​កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម​ផងដែរ​។ [Cal. Ed. Code. Sec. 56364.2.]

សម្រាប់សិស្សដែលមិនទាន់ទទួលបានការអប់រំពិសេស ប៉ុន្តែសិទ្ធិទទួលបា​ន​ការ​អ​ប់រំ​ពិសេស​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ពិចារណាសម្រាប់ពួកគេ​ ដូច្នេះ ​ច្បាប់រដ្ឋចែងថាសិស្ស​គប្បី​ត្រូវ​បានបញ្ចូនបន្ត​សម្រាប់​ការបង្រៀន ឬ​សេវា​កម្ម​​អប់រំពិសេស លុះត្រាតែ​​ក្រោយ​ពេល​ដែល​ធនធានកម្មវិធីអប់រំធម្មតា ត្រូវបានពិចារណា និង​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​​​​សមស្របតែ​ប៉ុណ្ណោះ។ [Cal. Ed. Code Sec. 56303.]

បទប្បញ្ញតិ្តរបស់សហព័ន្ធចែងថា៖

លុះត្រាតែកម្មវិធី IEP [កម្មវិធី​អប់រំសម្រាប់បុគ្គល]របស់​កុមារដែលមានពិការភាព​តម្រូវ​​ឲ្យមាន​ការរៀបចំ​ផ្សេងទៀត ពុំនោះសោត កុមារត្រូវទទួលបាន​ការអប់រំនៅ​ក្នុងសាលាដែលគាត់នឹងត្រូវ​ចូលរៀន បើគាត់មិ​ន​មាន​​ពិការភាពនោះទេ​។ [និង]​ក្នុងការ​ជ្រើសរើសមជ្ឈដ្ឋាន​ LRE [មជ្ឈដ្ឋាន​ដែល​មាន​ការរឹតបន្តឹង​តិចតួច] មាន​ការ​ពិចារណាទៅលើ​ផលប៉ះពាល់​មិន​​ល្អដែល​អាច​កើត​មាន​លើ​កុមារ ឬ​ទៅ​លើ​គុណភាពសេវាកម្មដែលគាត់ត្រូវការ​​​។ [34 C.F.R. Secs. 300.116(c) & (d).]

តុលាការសហព័ន្ធជាច្រើន បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើ​បញ្ហាអប់រំពិសេសនៅ​ក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​ដែល​​មានការរឹតបណ្ដឹងតិចតួច។ ជា​ធម្មតា​ ការសម្រេចចិត្តទាំងនេះ បាន​លើកទឹកចិត្តដល់ការអប់រំរួមបញ្ចូលគ្នា និងបានបង្កើត​នូវ​និន្នាការ​​រឹងមាំ​មួយ​នៅក្នុងទិសដៅនេះ​។ ឧទាហរណ៍៖

មាន​ “ការសន្មតជាមុន​​ថា (ក្នុងចំណោមកម្មវិធីការអប់រំ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនួ​ស​​​​ដែលតម្រូវដោយ​ច្បាប់​​លក្ខន្តិក​​ដែល​មានផ្តល់ជូន)​ ការដាក់បញ្ចូលសិស្ស​នៅក្នុង​ថ្នាក់ធម្មតាតាម​សាលារៀនសាធារណៈ គឺ​មាន​​​ការពេញ​​និយមច្រើន​​​ជាងការដាក់​បញ្ចូលសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ពិសេសតាម​សាលារៀនសាធារណៈ​។” [P.A.R.C. v. Pennsylvania, 334 F.Supp.  1257 (E.D. PA 1972).]

តុលាការបានអនុម័ត​ “ការសន្មតជាមុនថា (ក្នុងចំណោមកម្មវិធីការអប់រំជំនួស​) ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ថ្នាក់​ធម្មតានៃសាលារៀន​សាធារណៈ​ដែលមាន​សេវាកម្ម​ជំនួយបន្ថែមសមស្រប គឺមានការពេញ​និយម​ច្រើន​ជាង​ការដាក់បញ្ចូលសិស្ស​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់ពិសេសតាមសាលារៀន​។” [Mills v. Board of Education of District of Columbia, 348 F.Supp. 866 (D. DC 1972).]

តុលាការកំពូ​លសហរដ្ឋអាមេរិក បានលើកឡើងថា៖  ច្បាប់​តម្រូវឲ្យរដ្ឋពាក់ព័ន្ធ​នានា​ ត្រូវ​ធ្វើការ​អប់រំកុមារពិការរួមគ្នា​ជាមួយកុមារដែលមិនមាន​ពិការ​ភាព​ ក្នុង​ករណីអាចធ្វើបាន​។ [Board of Education v. Rowley, (1982) 458 U.S. 176.]

នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា តុលាការឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធបានលើកឡើងថា “ការច​ង់​​បាន​របស់​សភា​សម្រាប់​ការអប់រំ​កុមារ​ពិការនៅក្នុងថា្នក់រៀន​ជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់​របស់ពួកគេ ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់… [Dept. of Educ., State of Hawaii v. Katherine D., 727 F.2d 809 (9th Cir. 1983)។

តុលាការឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធមួយទៀត បានរកឃើញថាការបដិសេធការ​ចូលទៅ​សិក្សា​​ក្នុង​ថ្នាក់តាម​សាលា​រៀន​សាធារណៈ​ធម្ម​តា ដោយផ្តល់​ហេតុផលបញ្ជាក់​ទៅ​លើ​​​​ការអប់រំសមស្រប​ បង្កើតបាន​ជា​ការ​ការ​រើស​អើង​។ [Tokarcik v. Forest Hills School District, 655 F.2d 443 (3rd Cir. 1981).]

ម្យ៉ាងវិញទៀត ច្បាប់អប់រំពិសេសរបស់សហព័ន្ធ​ “តម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធសាលារៀនផ្ដ​ល់​ជំនួយ និងរៀបចំ​ធនធាន​របស់​ពួកគេសាឡើងវិញដើម្បីចេញ​ឲ្យផុត​ពីប្រព័ន្ធ រចនាសម្ព័ន្ធ និងការអនុវត្តទាំងឡាយណា​ ដែលអាច​នឹង​នាំមកនូវ​ការ​ធ្វើ​វិយោគ​ក​ម្ម (ការដាក់នៅដាច់ដោយឡែក​​) មិនចាំបាច់​សម្រាប់​​កុមារ​ដែ​ល​មា​នពិការភាព”។ [Oberti v. Board of Education of the Borough of Clementon School District, 789 F. Supp. 1322 (D.N.J. 1981).]

តុលាការ រួមទាំងតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុង​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផងដែរ​ បានលើកឡើ​ង​ថា​បន្ទុកនោះ ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើ​មណ្ឌល​​សិក្សា​​ធិការនៅ​ក្នុងការ​បញ្ជាក់ថា​សិស្សមិន​អាច​ទទួល​ការអប់រំ​បាន​ជោគជ័យ​នៅក្នុងថ្នាក់​រៀន​ធម្មតា​ទេ។ សូមមើលសេច​ក្តី​សម្រេចដែលមានចែងខាងក្រោម៖

មណ្ឌលសិក្សាធិការ មិនបានផ្ដល់​ហេតុផល​ទៅ​លើ​​សេចក្ដី​សម្រេចរបស់ខ្លួន​​ដើ​ម្បី​​ដក​សិស្ស​ចេញ​ពីថ្នាក់​រៀន​ធម្មតា​​ណាមួយ​ តាម​ការចង់បាន​របស់តុលាការ​ពិនិត្យ​​សំណុំរឿននេះឡើយ​​។ [Mavis v. Sobol, 839 F.Supp. 968 (N.D.N.Y. 1981).]

ការសន្មតយ៉ាង​មុត​មាំរបស់ច្បាប់​​ក្នុងការ​​គាំ​ទ្រដល់​ការបញ្ជ្រាប​នេះ​…អាចនឹង​ទទួ​ល​បាន​​លទ្ធផល​ផ្ទុយ​​​ពីការ​សន្មត​នេះ​​ ​​ប្រសិនបើ​ឪពុក​ម្តាយ​ចាំបាច់​ត្រូវបង្ហាញ   ភស្តុ​តា​ង​ថាកូន​របស់ពួកគេសម​នឹង​ត្រូវបាន​រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ការសិក្សា​ ជាជាងឲ្យ​មណ្ឌលសិក្សា​ធិការ​ត្រូវ​ផ្តល់​ហេតុ​ផល​លើ​ការសម្រេចចិត្ត​ក្នុងការ​ដកកុមារនោះ​ចេញ​​ពី​ថ្នាក់រៀនធម្មតា។ [Oberti v. Board of Education, 995 F.2d 1204 (3rd Cir. 1981).] ការសន្មតរបស់ច្បាប់​ក្នុងការគាំទ្រ​ដល់​ការបញ្ជ្រាបនេះ​​ ត្រូវបានចាត់ទុក​ថា​ជា​ការ​ដាក់​បន្ទុក​លើ​មណ្ឌល​សិក្សា​ធិការនៅ​ក្នុងការ​បង្ហាញថាកុមារម្នាក់ ​មិនអាចទទួល​បានការ​បញ្ជ្រាបនោះទេ​។  [Sacramento City Unified School District v. Rachel Holland, 786 F.Supp. 874 (E.D. Cal. 1992).]