Menu Close

(7.1) Môi trường ít hạn chế nhất (least restrictive environment, LRE) có nghĩa là gì?

(7.1) Môi trường ít hạn chế nhất (least restrictive environment, LRE) có nghĩa là gì?

Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất (LRE) là yêu cầu trong luật liên bang mà trong đó học sinh khuyết tật được giáo dục, trong phạm vi tối đa thích hợp, cùng với bạn bè không bị khuyết tật và học sinh giáo dục đặc biệt đó không bị đưa ra khỏi các lớp học thông thường trừ khi, ngay cả khi có các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung, chương trình giáo dục trong các lớp học thông thường không thể đạt được một cách thỏa đáng. [20 United States Code (U.S.C.) Sec. 1412(a)(5)(A); 34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.114.]