Menu Close

(7.30) Tôi cần biết gì nếu con tôi phải nhận được chương trình giáo dục tại nhà hoặc trong bệnh viện?

(7.30) Tôi cần biết gì nếu con tôi phải nhận được chương trình giáo dục tại nhà hoặc trong bệnh viện?

Nếu nhóm IEP xác định rằng học sinh cần được giảng dạy tại nhà hoặc trong bệnh viện, Học Khu phải cung cấp giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cần thiết để giải quyết các nhu cầu giáo dục tại nhà hoặc trong bệnh viện của con quý vị.  Khi đề xuất xếp lớp để hướng dẫn tại nhà, nhóm IEP phải có báo cáo y tế trong thông tin thẩm định từ bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật có tham gia hoặc báo cáo của bác sĩ tâm lý, nếu phù hợp, nêu rõ tình trạng được chẩn đoán và xác nhận rằng mức độ nghiêm trọng của tình trạng khiến học sinh không thể tham gia vào môi trường ít hạn chế hơn.  Báo cáo cũng phải bao gồm ngày dự kiến trở lại trường của học sinh.  Nhóm IEP phải họp để xem xét lại IEP trước ngày dự kiến trở lại trường của học sinh.  Nếu học sinh có một tình trạng y tế chẳng hạn như những tình trạng liên quan đến phẫu thuật, tai nạn, bệnh ngắn hạn hoặc điều trị y tế cho bệnh mãn tính, nhóm IEP phải xem xét và sửa đổi lại IEP bất cứ khi nào có sự thay đổi đáng kể trong tình trạng y tế hiện tại của học sinh, nếu phù hợp.

Hướng dẫn tại nhà hoặc bệnh viện có thể được cung cấp dưới hình thức cá nhân, theo nhóm nhỏ hoặc lớp học từ xa.  Hướng dẫn này phải được cung cấp bởi giáo viên lớp học thông thường, giáo viên lớp học đặc biệt hoặc giáo viên chuyên gia nguồn lực, nếu giáo viên hoặc chuyên gia có đủ năng lực cung cấp các hướng dẫn và dịch vụ đó và nếu việc giáo viên hoặc chuyên gia cung cấp hướng dẫn và dịch vụ đó là khả thi.  Nếu không, chuyên gia về các dịch vụ liên quan thích hợp sẽ cung cấp các hướng dẫn.  Giáo viên hướng dẫn tại nhà phải liên lạc với nhà trường và giáo viên cũ của học sinh để xác định:

                  (1)  chương trình học sẽ được giảng dạy;

                  (2)  những loại sách và tài liệu sẽ được sử dụng; và,

(3)  người chịu trách nhiệm chấm điểm và khuyến khích học sinh khi thích hợp.

Đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, giáo viên sẽ trao đổi với cố vấn hướng dẫn của nhà trường để xác định:

(1)  số giờ mà học sinh đã đạt được đối với tín chỉ khóa học của học kỳ trong mỗi môn học được đưa vào trong IEP và cấp lớp tính đến ngày cuối cùng theo học;

(2)  người chịu trách nhiệm cấp tín chỉ khi chương trình học được hoàn thành; và,

(3)  người sẽ cấp bằng tốt nghiệp nếu học sinh tốt nghiệp.

[5  C.C.R. 3051.4.]