Menu Close

(7.4) Những yếu tố nào có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu con tôi có được giáo dục ở phạm vi tối đa phù hợp với bạn bè không bị khuyết tật?

(7.4) Những yếu tố nào có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu con tôi có được giáo dục ở phạm vi tối đa phù hợp với bạn bè không bị khuyết tật?

Trong trường hợp Sacramento City Unified School District v. Rachel Holland, tòa án đã xác định một số yếu tố quan trọng trong việc phân tích xem liệu đề xuất xếp lớp của học khu có tuân thủ quy định về môi trường ít hạn chế nhất hay không. Những yếu tố này là:

(1)  Lợi ích giáo dục dành cho học sinh khuyết tật trong lớp học thông thường, được bổ sung các hỗ trợ và dịch vụ phù hợp, so với lợi ích giáo dục của lớp giáo dục đặc biệt;

(2)  Lợi ích phi học thuật từ sự tương tác với trẻ không bị khuyết tật;

(3)  Ảnh hưởng đến giáo viên và các học sinh khác trong lớp về sự hiện diện của học sinh khuyết tật xét về hành vi gây rối và/hoặc làm mất quá nhiều thời gian của giáo viên;

(4)  Chi phí lồng ghép học sinh khuyết tật vào trong một lớp học thông thường so với chi phí xếp lớp cho học sinh trong một lớp giáo dục đặc biệt.

Không một yếu tố riêng lẻ nào quyết định liệu học khu có đáp ứng yêu cầu về LRE hay không. Ví dụ: ngay cả khi học sinh có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn về các mục tiêu học thuật trong IEP ở lớp học đặc biệt, nhóm IEP vẫn nên xem xét yếu tố thứ hai liên quan đến lợi ích phi học thuật trước khi xác định việc xếp lớp. Miễn là tiến bộ đạt được là thỏa đáng, yếu tố lợi ích giáo dục của vụ Holland được đáp ứng, ngay cả khi học sinh không đạt được sự tiến bộ mức cao nhất như trong môi trường khác.

Tuy nhiên, rõ ràng từ các quyết định của tòa án được ban hành kể từ vụ Holland rằng nếu học sinh sẽ không được hưởng lợi từ việc xếp lớp vào một lớp học hoặc môi trường thông thường — nghĩa là, trẻ sẽ không tiến tới việc đạt được các mục tiêu IEP — việc xếp lớp vào lớp học thông thường là không khả thi. [Xem Hartmann by Hartmann v. Loudoun County Bd. of Educ., 118 F.3d 996 (4th Cir. 1997); Poolaw v. Bishop, 67 F.3d 830 (9th Cir. 1995); County of San Diego v. California Special Education Hearing Office, 93 F.3d 1458 (9th Cir. 1996).] Phải có một vài lợi ích giáo dục. Tuy nhiên, tại California, cần phải có lợi ích để thực hiện IEP và xếp lớp được phù hợp là không đáng kể. Tòa Án trong vụ Holland đã tuyên bố:  “Căn cứ của [Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA)] ủng hộ việc lồng ghép yêu cầu học sinh [khuyết tật] phải được học trong lớp học thông thường nếu học sinh có thể nhận được chương trình giáo dục thỏa đáng ở đó, ngay cả khi đó không phải là môi trường học tập tốt nhất cho trẻ”. [786 F. Supp. at 879.] Hơn nữa, việc xác định liệu một học sinh sẽ đạt được tiến bộ đối với các mục tiêu trong IEP phải được thực hiện trong bối cảnh liệu trẻ có tiến bộ hay không nếu các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung được cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh trong môi trường thông thường. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(5)(A); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(4).]