Menu Close

(7.2) Các thuật ngữ “lồng ghép”, “hòa nhập”, “hòa nhập hoàn toàn” và “lồng ghép đảo ngược” có nghĩa là gì?

(7.2) Các thuật ngữ “lồng ghép”, “hòa nhập”, “hòa nhập hoàn toàn” và “lồng ghép đảo ngược” có nghĩa là gì?

Không có thuật ngữ nào trong số này xuất hiện hoặc được định nghĩa trong các quy chế liên bang hoặc tiểu bang. Đây là những thuật ngữ đã được phát triển bởi các nhà giáo dục để mô tả các phương thức khác nhau trong việc đáp ứng các yêu cầu về LRE của luật giáo dục đặc biệt. Do đó, các cơ quan giáo dục khác nhau (học khu, Các Khu Vực Kế Hoạch Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Local Plan Areas, SELPA) hoặc văn phòng quận) có thể có những định nghĩa khác nhau về các thuật ngữ này. Dưới đây là các định nghĩa được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, khi thảo luận về các thuật ngữ này với các nhà giáo dục, hãy chắc chắn đảm bảo rằng quý vị và nhà giáo dục đồng ý về ý nghĩa của thuật ngữ.

Lồng ghép đề cập đến việc xếp lớp một học sinh khuyết tật vào các hoạt động liên tục của lớp học thông thường để trẻ nhận được chương trình giáo dục cùng với bạn bè không bị khuyết tật — ngay cả khi nhân viên giáo dục đặc biệt phải cung cấp các dịch vụ nguồn lực bổ sung.

Hòa nhập bao gồm việc lồng ghép vào các lớp học thông thường cũng như tiếp cận, hòa chung và tham gia vào các hoạt động của toàn bộ môi trường trường học. Hòa nhập kết hợp giữa xếp lớp trong các trường công lập với các cơ hội liên tục có cấu trúc và không có cấu trúc để tương tác với các bạn bè đồng trang lứa không bị khuyết tật. Học sinh bị khuyết tật nghiêm trọng sẽ có thể tham gia vào nhiều hoạt động chung của nhà trường như ăn trưa, buổi tập trung, câu lạc bộ, khiêu vũ hoặc nghỉ giải lao. Học sinh cũng có thể tham gia vào một số hoạt động trong các lớp học thông thường như nghệ thuật, âm nhạc hoặc tin học. Học sinh cũng có thể tham gia vào các môn học chính quy trong các lớp học thông thường nếu việc sửa đổi chương trình giảng dạy phù hợp được thực hiện và sự hỗ trợ đầy đủ được cung cấp. Học sinh sẽ có thể sử dụng các tiện nghi giống như các học sinh không bị khuyết tật, bao gồm hành lang, nhà vệ sinh, thư viện, căng-tin và phòng tập thể dục.

Hòa nhập có thể đề cập đến sự hòa nhập của học sinh giáo dục đặc biệt vào lớp học thông thường theo nghĩa tương tự như trong “lồng ghép”. Tuy nhiên, “hòa nhập” cũng đề cập đến việc xếp lớp học sinh vào các lớp giáo dục đặc biệt vào trong các cơ sở trường học hòa nhập (nghĩa là các cơ sở có cả các lớp giáo dục đặc biệt và thông thường). Việc xếp lớp “hòa nhập” bao gồm các nỗ lực có hệ thống nhằm tối đa hóa sự tương tác giữa học sinh khuyết tật và các bạn bè không bị khuyết tật.

Hòa nhập hoàn toàn đề cập đến sự hòa nhập toàn diện của học sinh khuyết tật vào chương trình giáo dục thông thường với sự hỗ trợ đặc biệt. Trong hòa nhập hoàn toàn, học sinh được xếp lớp vào trong lớp học thông thường. Học sinh không có thêm bài tập ở bất kỳ lớp học đặc biệt nào dành cho học sinh khuyết tật. Do đó, học sinh khuyết tật thực sự là thành viên của lớp học thông thường. Trẻ sẽ không được hòa nhập hoặc lồng ghép vào lớp học thông thường từ lớp giáo dục đặc biệt. Học sinh không cần phải ở trong lớp 100% thời gian, nhưng có thể rời khỏi lớp để nhận các dịch vụ liên quan như liệu pháp lời nói hoặc vật lý trị liệu. Để xem danh sách đề xuất các đặc điểm của phương pháp tiếp cận“Hòa Nhập Hoàn Toàn” vào chương trình giáo dục đặc biệt hòa nhập, hãy xem Các Chỉ Báo của Chương Trình Hòa Nhập Hoàn Toàn cho Học Sinh Khuyết Tật, Phần Phụ Lục, Phụ Lục O.

Lồng ghép đảo ngược đề cập đến cách thực hiện trao cơ hội tương tác với các bạn bè không bị khuyết tật cho học sinh được xếp lớp trong lớp học (hoặc trường học) khép kín hoặc tách biệt hoặc sống và theo học tại bệnh viện tiểu bang. Phương pháp này đưa học sinh không bị khuyết tật đến lớp học khép kín, cơ sở tách biệt hoặc đến các lớp học của bệnh viện tiểu bang trong một khoảng thời gian để làm việc cùng hoặc gia sư cho học sinh khuyết tật. Các học khu không nên cố gắng hoàn thành yêu cầu về LRE chỉ bằng cách sử dụng phương pháp lồng ghép đảo ngược.

Họ nên thực hiện những nỗ lực có hệ thống để đưa học sinh khuyết tật ra khỏi các lớp học đặc biệt và đưa vào môi trường hòa nhập của nhà trường. Lồng ghép đảo ngược chỉ là một phương thức hòa nhập không tự nhiên. Nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP) nên xem xét việc xếp lớp mà trong đó khuyến khích trẻ tương tác tự nhiên hơn với các bạn bè không bị khuyết tật.

Các nhà giáo dục đặc biệt và thông thường phải tiến hành những nỗ lực đổi mới và có hệ thống để thúc đẩy các tương tác tích cực giữa học sinh khuyết tật (cả khuyết tật nặng và khuyết tật học tập) và bạn bè không bị khuyết tật.