Menu Close

(7.10) Có bất kỳ yếu tố nào mà học khu có thể không cân nhắc khi xác định LRE cho con tôi không?

(7.10) Có bất kỳ yếu tố nào mà học khu có thể không cân nhắc khi xác định LRE cho con tôi không?

Học khu không được đưa ra quyết định xếp lớp chỉ dựa trên các yếu tố như sau: loại khuyết tật; mức độ nghiêm trọng của khuyết tật; cấu trúc của hệ thống cung cấp; sự sẵn có của các dịch vụ giáo dục hoặc dịch vụ liên quan; sự sẵn có về số chỗ; hoặc sự thuận tiện trong quản trị.

[71 Fed. Reg. 46540, 46588 (Aug. 14, 2006).]