Menu Close

(7.25) Con tôi có thể tham gia “lớp học nguồn lực” trong hầu hết cả ngày mà vẫn tham gia vào lớp học thông thường không?

(7.25) Con tôi có thể tham gia “lớp học nguồn lực” trong hầu hết cả ngày mà vẫn tham gia vào lớp học thông thường không?

Có. Với sự chấp thuận của nhóm IEP, học sinh có thể được ghi danh vào Chương Trình Chuyên Gia Nguồn Lực (RSP) trong phần lớn ngày học. Nếu quý vị nghĩ rằng con quý vị có thể hưởng lợi từ môi trường lớp học thông thường (hoặc nên có các dịch vụ của giáo viên nguồn lực trong hơn một nửa ngày học), quý vị nên thảo luận về tùy chọn này với nhóm IEP giống như bất kỳ dịch vụ hoặc sắp xếp giáo dục nào khác.  [Cal. Ed. Code Sec. 56362(e).]