Menu Close

(7.28) Con tôi được hòa nhập vào lớp học thông thường trong năm học thông thường. Vậy chương trình hòa nhập đó có áp dụng trong “năm học kéo dài” không?

(7.28) Con tôi được hòa nhập vào lớp học thông thường trong năm học thông thường. Vậy chương trình hòa nhập đó có áp dụng trong “năm học kéo dài” không?

Nếu các dịch vụ “năm học kéo dài” (extended school year, ESY) có sẵn cho các học sinh giáo dục thông thường trong học khu của quý vị và nếu IEP của con quý vị bao gồm việc hòa nhập vào lớp học thông thường trong năm học thông thường, thì các dịch vụ hòa nhập đó phải được cung cấp trong năm học kéo dài. [5 C.C.R. Sec. 3043(h).]