Menu Close

(7.22) Nếu tôi nghĩ rằng quyền được giáo dục trong môi trường ít hạn chế nhất của con tôi bị từ chối, tôi có thể làm gì?

(7.22) Nếu tôi nghĩ rằng quyền được giáo dục trong môi trường ít hạn chế nhất của con tôi bị từ chối, tôi có thể làm gì?

Nếu IEP của con quý vị yêu cầu việc xếp lớp hòa nhập cụ thể (hoặc số lượng hoạt động hòa nhập cụ thể) và học khu không tuân theo IEP, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ tới CDE. Nếu nhà trường từ chối đưa các dịch vụ hoặc hoạt động hòa nhập mà quý vị tin là phù hợp vào IEP, quý vị có thể yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.