Menu Close

(7.27) Con tôi đang chuyển tiếp từ chương trình giáo dục đặc biệt của trường trung học sang các cơ hội chương trình trưởng thành hơn. Các yêu cầu về LRE cũng áp dụng cho học sinh trong độ tuổi chuyển tiếp phải không?

(7.27) Con tôi đang chuyển tiếp từ chương trình giáo dục đặc biệt của trường trung học sang các cơ hội chương trình trưởng thành hơn. Các yêu cầu về LRE cũng áp dụng cho học sinh trong độ tuổi chuyển tiếp phải không?

Có. Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu rằng việc xếp lớp phải được cung cấp trong môi trường ít hạn chế nhất. [34 C.F.R. Sec. 300.116(a)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56342(b)]. Ví dụ: “[m]ục tiêu của dịch vụ chuyển tiếp là cung cấp một bước chuyển có kế hoạch từ trường học sang cuộc sống trưởng thành, mang lại cơ hội tối đa hóa khả năng độc lập về kinh tế và xã hội trong môi trường ít hạn chế nhất. . .” [Cal. Ed. Code Sec. 56460(e).]