Menu Close

(7.11) Nếu con tôi không thể hưởng lợi từ chương trình học tập thông thường, con tôi có thể tham gia vào các chương trình khác của nhà trường không?

(7.11) Nếu con tôi không thể hưởng lợi từ chương trình học tập thông thường, con tôi có thể tham gia vào các chương trình khác của nhà trường không?

Có. Luật pháp quy định rõ ràng rằng học sinh khuyết tật có quyền tham gia các dịch vụ và hoạt động phi học thuật và ngoại khóa ở phạm vi tối đa phù hợp với nhu cầu của trẻ. Hơn nữa, các học khu phải cung cấp các hoạt động này theo cách giúp học sinh khuyết tật có cơ hội tham gia bình đẳng. Các dịch vụ và hoạt động này bao gồm bữa ăn, giờ nghỉ giải lao, dịch vụ tư vấn, thể thao, dịch vụ đưa đón, dịch vụ y tế, hoạt động giải trí, các nhóm hoặc câu lạc bộ sở thích đặc biệt và cơ hội việc làm. [34 C.F.R. Secs. 300.117 & 300.107.] Mọi IEP phải bao gồm tuyên bố về giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp để học sinh được đưa vào và tham gia các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động phi học thuật khác. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(IV); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4)(ii).]