Menu Close

(7.15) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu chỉ xếp lớp cho con tôi vào trung tâm đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật do hạt điều hành?

(7.15) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu chỉ xếp lớp cho con tôi vào trung tâm đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật do hạt điều hành?

Học khu phải cung cấp sự liên tục đầy đủ của các tùy chọn xếp lớp thay thế để đảm bảo rằng học sinh nhận được các dịch vụ trong Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất. Điều này có thể bao gồm những việc sau:

(1)  Xếp lớp vào lớp học thông thường;

(2)  Lớp học thông thường với nguồn lực hoặc các dịch vụ hướng dẫn lưu động;

(3)  Lớp học thông thường với các dịch vụ liên quan đến giáo dục đặc biệt;

(4)  Các lớp học đặc biệt hoặc các trường học đặc biệt (một trong hai thường liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan);

(5)  Trường học ngoài công lập;

(6)  Trường học của tiểu bang dành cho học sinh khuyết tật “có tỷ lệ mắc thấp”; và

(7)  Hướng dẫn trong các môi trường khác ngoài lớp học (chẳng hạn như tại nhà hoặc trong bệnh viện).

[34 C.F.R. Secs. 300.115 & 300.39; Cal. Ed. Code Sec. 56361.]

Từ lâu, chính sách liên bang và tiểu bang đã đặc biệt cấm việc xếp lớp học sinh vào môi trường tách biệt thay vì môi trường giáo dục phổ thông, nếu quyết định xếp lớp dựa trên các yếu tố hành chính và không dựa trên nhu cầu của học sinh. Học khu không thể lấy việc thiếu các tùy chọn xếp lớp thích hợp làm lý do để từ chối quyền học tập của học sinh trong môi trường ít hạn chế nhất. [34 C.F.R. Sec. 300.39; Federal Policy Letter on LRE, Education for the Handicapped Law Reporter (EHLR) page 211:384, March 21, 1986; CDE, Office of Special Education, Policy Statement on Least Restrictive Environment (October 10, 1986).]